Årsregnskap med tilhørende dokumenter

Trykk her for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Årsberetning 2020 for Polaris Media

2020 har vært et år preget av korona-pandemien. I forlengelsen av smittevernstiltak som myndighetene i Norge og Sverige iverksatte, opplevde Polaris Media fra midten av mars en betydelig nedgang i annonse- og reklametrykkinntekter. Det har vært en gradvis bedring i annonsemarkedet i både den norske og svenske delen av virksomheten i tredje og fjerde kvartal. Mediehusene har hatt en sterk vekst i antall sidevisninger, antall brukere og antall digitale abonnenter i 2020. Distribusjonsområdet har hatt en meget god vekst på pakkedistribusjon og trykkerivirksomheten har god lønnsomhet på tross av reduserte inntekter i 2020.

Polaris Media har tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern, til å få en nasjonal posisjon i Norge med en mye større tyngde i løpet av 2020. Etableringen av Polaris Media Sør og Polaris Media Vest i 2020 har utvidet konsernets dekningsområde med regionale og lokale mediehus i Agder, Vestfold og Telemark, og Vestland. I tillegg har Polaris Media gjennom eierskapet i Stampen Media en ledende posisjon på vestkysten av Sverige, og er dermed ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern.

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008 med røtter helt tilbake til første utgivelse av Adresseavisen i 1767.  

Virksomheten i Polaris Media konsern er organisert i åtte virksomhetsområder: medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest og Stampen Media, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk og distribusjonsvirksomheten Polaris Distribusjon.

Polaris Media eier 43 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, en gratisavis, syv trykkerier og fem regionale distribusjonsselskaper i Norge. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet elleve lokale og regionale mediehus, fire gratisaviser og ett distribusjonsselskap. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%) og Helthjem Netthandel AS (34%).
 

Visjon

Polaris Medias visjon er at mediehusene skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at innholdsproduktene skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Vi ser at det gir lojale abonnenter når mediehusene lykkes med dette arbeidet. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og til data og innsikt om våre lesere. Konsernet prioriterer derfor å videreutvikle kompetansen til medarbeiderne, samtidig som vi samler god innsikt om våre brukere på en tillitsfull måte. Slik kan vi tilby best mulig produkter.

Konsernet har definert fem strategiske fokusområder man må lykkes med for fortsatt god utvikling og vekst i Polaris Media: 

 • Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Være en attraktiv arbeidsplass
 • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem fokusområdene.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2020.

 

Utvikling i antall abonnenter og trafikk i 2020

Polaris Medias mediehus har hatt en sterk vekst i antall sidevisninger, antall brukere og abonnenter i 2020.

Konsernets mediehus hadde til sammen 574 371 (409 430) abonnenter per 31. desember 2020, hvorav Stampen Media hadde 245 043 (197 930) abonnenter. Antall abonnenter med utelukkende digitale abonnement utgjør 246 079 (151 220), hvorav Stampen Media har 95 352 (65 617). Det er underliggende vekst i antall digitale abonnementer på 22% i den norske delen av virksomheten og 46% i Stampen Media. De nye abonnementene er digitale og klart yngre enn komplett-abonnentene.

Konsernets norske mediehus hadde i 2020 et snitt på 527 000 (364 000) daglige brukere på mobil og 278 000 (212 000) daglige brukere på nett. De svenske mediehusene hadde i 2020 et snitt på 386 000 (261 000) daglige brukere på mobil og 150 000 (123 000) daglige brukere på nett. Både den norske delen av konsernet og Stampen Media har hatt en meget god utvikling på daglige brukere, dette skyldes god og relevant journalistikk i en tid preget av korona-pandemien. I 2020 genererte de digitale brukerne i Norge 34,3 mill. (20,0) sidevisninger per uke i snitt, mens brukerne i Stampen Media genererte 18,8 mill. (13,5). Antall sidevisninger har økt i hele 2020. Vekst i bruken av digitalproduktet er den viktigste driveren for at kundene skal fornye sine abonnement.

Konsernets resultatutvikling i 2020

I det følgende kommenteres konsernets resultatutvikling i 2020 sammenlignet med 2019. Resultat-tall fra Stampen Media inngår fra 25. april 2019, Polaris Media Sør (PM Sør) inngår fra 1. januar 2020 og Polaris Media Vest (PM Vest) inngår fra 1. juni 2020. Resultattall for 2019 og 2020 er dermed ikke direkte sammenlignbare ettersom 2019 ikke inneholder virksomhet som er kjøpt i 2020 og kun åtte måneder fra Stampen Media i beskrivelsen av resultatutviklingen under. Hovedtrekkene i den underliggende utviklingen for konsernet, dersom proformatall for 2019 inkluderes, er reduksjon i annonseinntekter med MNOK 200 og trykkeriinntekter med MNOK -55 hovedsakelig som følge av korona-pandemien, økning i brukerinntekter med MNOK 164 og kostnadsbesparelser med MNOK 140. Koronakompensasjon i Norge, MNOK 24, samt generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte i Sverige totalt MNOK 62 økte inntektene i 2020. EBITDA med proformatall for 2019 økte dermed fra MNOK 240 til MNOK 421 i 2020.

Oppsummering

Konsernet omsatte for MNOK 3 516 (2 343) i 2020. Av samlet omsetning på MNOK 3 516, utgjør inntekter fra Stampen Media MNOK 1 407 (825), PM Sør MNOK 563 og PM Vest MNOK 58. Underliggende har PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest hatt reduksjon i totale inntekter på 2% sammenlignet med 2019. Utviklingen i driftsinntekter er nærmere beskrevet under avsnittet «Driftsinntekter».

Driftsresultatet (EBITDA) har økt fra MNOK 191 i 2019 til MNOK 421 i 2020. EBITDA på MNOK 421 i 2020 er fordelt med MNOK 187 (190) på PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest, MNOK 130 (1) på Stampen Media, MNOK 94 på PM Sør og MNOK 9 på PM Vest. EBITDA ble redusert med 1% fra 2019 for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest.

Totale av- og nedskrivinger økte fra MNOK 40 i 2019 til MNOK 50 i 2020. Årsaken til økningen er hovedsakelig avskrivinger i virksomhet oppkjøpt i 2019 og 2020.

Driftsresultat etter av- og nedskrivinger (EBIT) endte på MNOK 227 i 2020, opp fra MNOK 47 i 2019. EBIT på MNOK 227 i 2020 er fordelt med MNOK 77 (73) på PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest, MNOK 84 (-26) på Stampen Media, MNOK 61 på PM Sør og MNOK 5 på PM Vest. EBIT økte med 6% fra 2019 til 2020 for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest.

  

Driftsinntekter

Brukerinntekter

Totale brukerinntekter økte fra MNOK 1 002 i 2019 til MNOK 1 642 i 2020. Av totale brukerinntekter på MNOK 1 642 utgjør brukerinntekter i PM Sør MNOK 291 og PM Vest MNOK 13, slik at underliggende vekst i PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest er på 6%, fra MNOK 620 i 2019 til MNOK 656 i 2020. Stampen Media hadde også en sterk vekst i brukerinntekter i 2020, brukerinntektene økte med 20% sammenlignet med totale brukerinntekter for hele 2019.

Mediehusene i både Norge og Sverige fortsatte den gode veksten i abonnementsinntektene i 2020. Abonnementsinntektene vokste fra MNOK 954 i 2019 til MNOK 1 586 i 2020. PM Sør og PM Vest er ikke inkludert i abonnementsinntektene i 2019, totale abonnementsinntekter fra disse to regionene utgjorde MNOK 292 i 2020. PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest hadde 7% vekst i abonnementsinntekter i 2020. Stampen Media bidrar med abonnementsinntekter på MNOK 672 i 2020 og har en sterk vekst sammenlignet med totale annonseinntekter i 2019 på 21%. Den positive utviklingen i abonnementsinntekter drives av vekst i antall digitale abonnenter og underliggende prisøkninger. De digitale leserproduktene har blitt godt mottatt. Det er satt rekorder på digital trafikk i alle mediehusene i koronaåret 2020. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for salg av abonnement og økt lojalitet.

Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i 2020.

Annonseinntekter

Totale annonseinntekter økte fra MNOK 874 i 2019 til MNOK 1 120 i 2020. Av totale annonseinntekter på MNOK 1 120 utgjør annonseinntekter i PM Sør MNOK 174 og PM Vest MNOK 11, slik at underliggende reduksjon i annonseinntekter i PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest er på 14%, fra MNOK 573 i 2019 til MNOK 492 i 2020. Stampen Media hadde også en nedgang i annonseinntekter i 2020, annonseinntektene ble redusert med 4% sammenlignet med totale annonseinntekter for hele 2019. Covid-19-pandemien har påvirket annonseinntektene negativt siden midten av mars 2020.

Papirbaserte annonseinntekter har falt med 22% til MNOK 256 (330), mens digitale annonseinntekter falt med 3% til MNOK 236 (243) for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest. I Stampen Media ble annonseinntektene redusert med 4% sammenlignet med annonseinntekter for hele 2019 og endte på MNOK 442, hvorav MNOK 353 på papir og MNOK 88 digitalt. Papirbaserte annonseinntekter hadde en nedgang på 9%, mens digitale annonseinntekter hadde en vekst på 27% i Stampen Media i 2020. Etter en stor svikt i annonseinntekter i slutten av første kvartal og store deler av andre kvartal, viste tredje og fjerde kvartal en bedre utvikling.

Trykkeriinntekter

Trykkeriinntektene økte fra MNOK 191 i 2019 til MNOK 225 i 2020. Trykkeriinntekter eksklusive trykkerivirksomheten i PM Sør og PM Vest hadde en nedgang på 8% til MNOK 176 (191). Nedgangen skyldes fallende oppdragsmengde som følge av covid-19, prisreduksjoner på eksisterende avtaler og generelt volumfall.

Distribusjonsinntekter

Totale distribusjonsinntekter økte fra MNOK 155 i 2019 til MNOK 245 i 2020. Distribusjonsvirksomheten i Norge eksklusive Sør og Vest hadde en vekst i inntekter på 17% fra MNOK. Veksten er drevet av en positiv utvikling i Mediapost (magasiner) og pakkedistribusjon fra Helthjem-nettverket. Helthjem-satsningen sammen med Schibsted er viktig for å opprettholde et bærekraftig kostnadsnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag. Den svenske delen av konsernet har distribusjonsinntekter på MNOK 118 i 2020. Stampen Media gjennomførte omfattende effektiviseringstiltak, blant annet en omorganisering av distribusjonsvirksomheten i 2019. Ulønnsomme produkter er avviklet, noe som har ført til en nedgang på 22% i distribusjonsinntektene i Sverige sammenlignet med totale inntekter for hele 2019.  

Øvrige inntekter

Øvrige inntekter økte fra MNOK 121 i 2019 til MNOK 284 i 2019. Økningen består hovedsakelig av koronakompensasjon for inntektsbortfall som følge av covid-19 i den norske delen av virksomheten på MNOK 24, distribusjonsstøtte for tapte annonseinntekter i trykte medier på MNOK 15 og generell redaksjonsstøtte på MNOK 48 i Stampen Media. I tillegg skyldes økningen øvrige inntekter fra PM Sør og PM Vest.

Driftskostnader

Totale driftskostnader økte med MNOK 939 til MNOK 3 160 (2 160) i 2020. Av totale driftskostnader på MNOK 3 160, utgjør kostnader fra PM Sør og PM Vest MNOK 519 i 2020. Dermed er underliggende reduksjon i driftskostnader for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest på 4%. Stampen Media hadde en stabil utvikling i driftskostnader i 2020 sammenlignet med totale driftskostnader for hele 2019.

Den underliggende reduksjonen i kostnader skyldes i stor grad reduserte variable kostnader som følge av lavere annonseinntekter og kostnadstiltak iverksatt for å kompensere for dette inntektsfallet.


 

 

Balanse og kontantstrøm

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var MNOK 321 i 2020, en økning fra MNOK 164 i 2019. Økningen er i hovedsak drevet av økning i EBITDA og forskyvning av arbeidskapitalposter.

Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2020 var MNOK -364 (-167). MNOK 278 ble brukt til investering i virksomhet i 2020, av dette utgjør oppkjøp av PM Sør MNOK 219.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 215 i 2020, opp fra MNOK -43 i 2019. Økningen skyldes opptak av nytt lån på MNOK 300 og utbytte fra FINN.no på MNOK 53. I 2019 ble det utbetalt utbytte til Polaris Media ASAs aksjonærer på totalt MNOK 86, det ble ikke utbetalt utbytte i 2020 på grunn av usikkerhet knyttet til resultat- og likviditetsutvikling som følge av korona-pandemien.

Det ble tatt opp et nytt lån på MNOK 300 for å øke den finansielle fleksibiliteten for konsernet i 2020. Løpetiden på det nye lånet er 10 år med en rente på 3 mnd. NIBOR + 1,5%. Det nye lånet er avdragsfritt i fem år. Per 31. desember 2020 har konsernet totalt MNOK 507 (201) i rentebærende gjeld.

Konsernet i Norge har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100. Stampen Media har en ubenyttet trekkfasilitet på MSEK 100.

Kontantbeholdningen per 31. desember 2020 var MNOK 710 (324). MNOK 39 av kontantbeholdningen per 31. desember 2020 var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Bokført verdi av konsernets eiendeler har økt fra MNOK 4 150 i 2019 til MNOK 5 719 i 2020. Dette skyldes hovedsakelig oppkjøpt virksomhet i 2020, økning i kontanter som følge av opptak av nytt lån og verdiøkning på eierandel i FINN.no AS.

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til MNOK 2 391. Dette innebærer en verdiøkning i 2020 på MNOK 466, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Se note 19 til årsregnskapet for mer informasjon om verdsettelsen av eierandelen i FINN.no AS.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet, og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia, hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med bl.a. NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det transaksjoner mellom konsernselskapene, hovedsakelig avistrykking, distribusjonstjenester og diverse sentralisert tjenesteyting. Disse transaksjonene er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner mellom konsernselskap foregår på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Schibsted ASA er selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene per 31. desember 2020. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, spesielt gjennom Schibsted News Media, Schibsted Product & Technology AS og Schibsted Distribusjon AS. Schibsted er behandlingsansvarlig for enkelte data som oppstår ved bruk av Polaris Medias tjenester. Polaris Media bruker påloggingstjenesten «Schibsted-konto», som er en brukerkonto for abonnenter som kan brukes på tvers av mediehus i konsernet, mediehusene i Schibsted og på tjenester som tilbys av FINN.no. Polaris Media og Schibsted er ansvarlige for behandlingen av dataen som samles ved bruk av påloggingstjenesten. Polaris Media har også et samarbeid med Schibsted på annonseteknologi og redaksjonelle systemer. Alle avtaler med Schibsted-selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet betraktes som nærstående selskap. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Aktiv Norgesdistribusjon (40%) AS, Avisa Nordland AS (38%) og Helthjem Netthandel AS (34%). Den 1. desember 2020 ble Polaris Media eneeier i Hitra Frøya Lokalavis AS ved å kjøpe ytterligere 51% av aksjene i selskapet. Fram til 1. desember 2020 var Hitra Frøya Lokalavis AS et tilknyttet selskap med et eierskap på 49%. Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og Dølen AS. Agderposten Medier AS eier 49% av aksjene i Polaris Media Sør AS, og betraktes også som en nærstående part.

Hendelser etter balansedagen

Dom i sak om advokatansvar

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020 ikke tillates fremmet. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg. I dommen fra Borgarting lagmannsrett ble Polaris Media ASA ved datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS tilkjent MNOK 100 i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, samt dekning av saksomkostninger og forsinkelsesrenter. Dommen ble dermed rettskraftig.

Erstatningsbeløp, forsinkelsesrenter og dekning av saksomkostninger er bokført i 2021.

Nye lokale mediehus i Polaris Media

Fra nyttår har de lokale mediehusene Sykkylvsbladet og Sunnmøringen fusjonert og fått navnet Nyss. OPP og Opdalingen på Oppdal er også slått sammen som OPP. De nye, sammenslåtte mediehusene vil være bedre rustet til å videreutvikle medietilbudet i sine respektive regioner.I januar ble det kjent at Polaris Media har kjøpt de lokale mediehusene Nytt i Uka og Våganavisa. Nytt i Uka utgis i Ålesund og distribueres gratis til husstandene i Ålesund og nærliggende kommuner i et ukentlig opplag på ca. 40 000. Våganavisa i Svolvær har et opplag på rundt 1 800, og oppkjøpet gjør at Polaris Media for første gang er representert i Lofoten.

Rettssak om løsningrett til LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS

LL Inntrøndelagen eier ca. 38% av aksjene i Trønder-Avisa AS. Amedia kjøpte i mai 2020 ca. 94% av aksjene i LL Inntrøndelagen. Polaris Media anfører å ha krav på løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS. Bakgrunnen er at aksjonæravtale mellom aksjonærene i Trønder-Avisa AS fra 2010 gir løsningsrett i tilfelle eierskifte som endrer kontrollen i eierselskapene. Løsningsretten bestrides av LL Inntrøndelagen. Polaris Media har derfor reist søksmål mot LL Inntrøndelagen med krav om dom for at løsningsretten kan gjøres gjeldende, og rettssaken vil foregå i Inntrøndelag tingrett 23. til 25. mars 2021.

Polaris Media blir deleier i Mentor Medier og partene inngår en strategisk samarbeidsavtale

Den 9. mars 2021 inngikk Polaris Media og Mentor Medier en strategisk samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet vil Mentor Medier få tilgang til større ressurs- og utviklingskapasitet og være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen. Polaris Media vil med dette få økt volum, noe som gir potensiale for enda bedre produkter og tjenester i fremtiden. Som en del av dette er det inngått en egen samarbeidsavtale om annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim. Partene skal arbeide videre med en konkretisering av øvrige samarbeidsområder.

Samtidig med inngåelsen av den strategiske samarbeidsavtalen, kjøpte Polaris Media 12% av aksjene i Mentor Medier. Total kjøpesum for aksjeposten var MNOK 28,3.

Utvikling i driftssegmentene

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til elleve lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i den norske delen av konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største mediehuset. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter, kompetansesenter for brukermarked og kundesenter. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Det heldigitale mediehuset Steinkjer24 ble etablert i 2020 for å kunne dekke denne delen av Trøndelag bedre. I tillegg har Polaris Media Midt-Norge økt satsingen på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge var på MNOK 701 i 2020, en stabil utvikling fra MNOK 701 også i 2019. EBITDA ble redusert med MNOK 6 fra MNOK 111 i 2019 til MNOK 105 i 2020.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt tolv lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.

Nordvestlandet er en region som er påvirket av de store endringene innen olje- og gassnæringen og øvrig maritim næring. Det gir blant annet store svingninger i annonseinntekter innen kategorien stilling ledig, som i alle år har vektet tungt i eksempelvis Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Salg og Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet er preget av korona-pandemien, med en nedgang på MNOK 9 til MNOK 334 (343). Kostnadsbesparelser har ført til en økning i EBITDA fra MNOK 48 i 2019 til MNOK 51 i 2020.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av ni mediehus i Nordland og Troms og Finnmark, blant annet Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Altaposten (84%) og heldigitale Vesterålen Online (VOL). Se note 5 Datterselskap for en fullstendig oversikt over mediehusene i Polaris Media Nord-Norge.

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge endte på MNOK 219 i 2020, ned fra 231 i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere annonseinntekter som følge av korona-pandemien. Kostnadsbesparelser kompenserte nedgangen i inntekter, slik at EBITDA økte fra MNOK 25 i 2019 til MNOK 27 i 2020.

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til fem lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene. Selskapene som nå utgjør Polaris Media Sør, ble en del av Polaris Media-konsernet i januar 2020. 2020 har derfor vært et år der integrasjon med konsernet Polaris Media har hatt et stort fokus.

Omsetningen i Polaris Media Sør endte på MNOK 500 i 2020 med en EBITDA på MNOK 73. Omsetning og resultat i mediehusene i Polaris Media Sør var negativt påvirket av korona-pandemien i 2020.

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og Bømlo-Nytt. Polaris Media konsoliderte inn Bladet Sunnhordland AS med datterselskaper i sitt konsernregnskap fra 1. juni 2020, og 2020 var et integrasjons-år for Polaris Media Vest.

Omsetningen i Polaris Media Vest endte på MNOK 26 med en EBITDA på MNOK 5 for siste halvår av 2020. Omsetning og resultat i mediehusene i Polaris Media Vest var negativt påvirket av korona-pandemien i 2020.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal, Polaris Trykk Alta, Polaris Trykk Stord og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Gjennom kjøp av trykkeriene i Arendal og på Stord, har Polaris Media fått en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.

Omsetningen for 2020 økte med 26% til MNOK 373 (297) som et resultat av oppkjøpt trykkerivirksomhet i Arendal og på Stord. Polaris Trykk hadde i 2020 en EBITDA på MNOK 73 (57). Trykkeriinntektene ble negativt påvirket av korona-pandemien. Kostnadsreduksjoner har bidratt til resultatvekst.

I 2020 har ikke kostnadsbesparelser eller økte siviltrykkinntekter fullt ut kompensert for nedgangen innen avistrykk, noe som har gitt en svak nedgang i resultatet. Polaris Trykk viser imidlertid god markedsmessig utvikling gjennom stadig å vinne nye store oppdrag, i tillegg til fornyelser av eksisterende oppdrag.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten er samlet i Polaris Distribusjon, som består av Polaris Distribusjon Midt Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon. Selskapene er juridisk tilknyttet andre selskaper i konsernet, men rapporteres som et felles virksomhetsområde.

Korona-pandemien førte til en eksplosiv vekst i netthandel i 2020. Polaris Media har 34% eierandel i Helthjem Netthandel AS. Selskapet opplevde en sterk vekst i leverte pakker og tok en større markedsandel i 2020.

Omsetningen for distribusjonsvirksomheten i Norge gikk opp med 55% til MNOK 335 (215) i 2020. Årsaken til økningen i omsetning er oppkjøpt virksomhet, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon, i tillegg til underliggende vekst som følge av økt pakkedistribusjon og distribusjon av magasiner. Polaris Distribusjon oppnådde i 2020 en EBITDA på MNOK 13 (8).

Stampen Media

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst. Mediehusvirksomheten består av blant annet Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. I tillegg består konsernet av distribusjonsselskapet VTD og Wallstreet som driver med utendørsreklame.

Stampen Media er inkludert i resultatet til Polaris Media fra 25. april 2019. Resultattall rapportert for Stampen Media i 2019 er dermed ikke sammenlignbare med resultattall for 2020. Stampen Media har hatt en underliggende vekst i inntekter drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter, som har kompensert for nedgangen i papirbaserte annonseinntekter som følge av covid-19. Dette har ført til en meget god vekst i EBITDA i 2020. Polaris Media har vært med på å realisere forbedringer i driften og i den digitale utviklingen i Stampen Media, og har snudd underskudd til positive resultater. Polaris Media vil fremover bidra med sin kompetanse for å fortsatt bedre den digitale utviklingen i leser- og annonsørmarkedet, fortsatt styrke resultatene og sikre at mediehusene står godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag i en digital medieverden.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA, som i hovedsak består av konsernadministrasjon og felles tjeneste-senter for økonomi. Øvrig virksomhet fikk en samlet negativt EBITDA på MNOK 56 (59) i 2020.

Operasjonell og finansiell risiko

Polaris Media opererer i en bransje som er i sterk omstilling, og konkurransen fra store globale aktører som Google og Facebook er sterk. Dette stiller store krav til den videre utviklingen av produktene vi lager.

Utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i konsernet. Annonsemarkedet er et konkurranseutsatt marked som påvirkes av den generelle utviklingen i norsk og svensk økonomi samt strukturelle endringer. Effektene av covid-19 har satt den økonomiske utviklingen i samfunnet i en usikker situasjon hvor utfallsrommet er blitt større. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å redusere spredning av viruset og for å avhjelpe de negative økonomiske konsekvensene som følger av pandemien. I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har Polaris Media fra midten av mars opplevd en betydelig nedgang i annonsering og reklametrykk. Den norske delen av konsernet opplevde størst nedgang i annonseinntekter i mars og april, mens nedgangen var størst i april og mai for Stampen Media. Det har vært en bedring i annonseinntektene både i den norske og svenske delen av konsernet etter mai, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvor lenge pandemien vil vedvare og dermed hvor store konsekvensene blir for virksomhetene i Polaris Media i 2021.

Konsernet har gjennomført kostnadsreduserende tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av nedgangen i inntektene som følge av covid-19-pandemien. Tiltakene har i hovedsak bestått av permitteringer, midlertidige lønnsreduksjoner for ledelsen og kutt i kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring. Ettersom det har vært en bedring i annonsemarkedet de siste månedene, har tiltakene på personalkostnader nå opphørt, mens kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring fortsatt ligger på et lavt nivå.

Konsernet er eksponert for markedsrisiko (renterisiko og valutarisiko), likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har ansvaret for håndteringen av denne risikoen.

Renterisiko

Konsernets eksponering for endringer i rentene er hovedsakelig relatert til konsernets langsiktige lån med flytende rente. En økning i rente på to prosent vil øke rentekostnadene i konsernet med omtrent MNOK 10 (4).

Valutarisiko

Konsernet er eksponert for endringer i verdien av NOK relativt til andre valutaer, som primært gjelder for konsernets operasjonelle virksomhet i svenske kroner (SEK). Dersom kursen på SEK mot NOK endres 20 prosent, vil konsernets resultat endres med MNOK 6,7 i 2020. Polaris Medias operasjonelle valutarisiko er lav, da de fleste kontantstrømmer skjer i selskapenes lokale valuta.

Likviditetsrisiko

Konsernet hadde en kontantbeholdning på MNOK 710,3 hvorav MNOK 38,7 på sperret konto per 31. desember 2020 (MNOK 323,7 hvorav MNOK 26,3 på sperret konto). Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for det til enhver tid utestående beløpet på konsernkontoen.

Konsernet har i tillegg en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100 i Norge og MSEK 100 i Stampen Media.

I tillegg har konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN.no AS og Helthjem Netthandel AS med bokførte verdier på til sammen MNOK 2 559 (2 069). Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser på tidspunktet for avleggelsen av årsrapporten.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen er vurdert som lav ettersom konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Hoveddelen av betalingene er gjort ved forskuddsbetalte abonnement og annonser.

Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder i den norske delen av konsernet er 19 dager (2019: 19).

Se note 24 for mer informasjon om finansielle risikoer.

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar. I rapporten redegjør selskapet for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Rapporten er en del av årsberetningen.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 615 (1 250) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet, hvorav Stampen Media sysselsatte 565 årsverk. Ut over dette sysselsatte konsernet 176 (113) avisbud i Norge og 610 (939) avisbud i Stampen Media. Ved utgangen av 2020 hadde morselskapet 32 (28) årsverk fast ansatt.

2020 har vært et spesielt år for alle ansatte i konsernet. De ansattes innsats har vært av vesentlig betydning for virksomhetens resultater i året som gikk. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse for den innsats de ansatte har gjort og for det konstruktive samarbeidet som har vært med selskapets tillitsvalgte. Ansatte i trykkeriene og i distribusjonsvirksomheten har jobbet under strenge smitteverntiltak, mens mange ansatte i mediehus og administrasjon har hatt hjemmekontor store deler av året. Smittevernarbeidet har vært koordinert i en gruppe bestående av representanter fra alle underkonsern, mens gjennomførte smitteverntiltak har vært tilpasset smittesituasjonen i den aktuelle regionen. Konsernledelsen har også deltatt i dette arbeidet.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernet er bra. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2020. Samlet sykefravær for konsernets norske selskaper i 2020 var 4% (4%). I Stampen Media var sykefraværet på 4% (3%). Kvinneandelen blant konsernets fast ansatte var 43% i 2020, mens 38% av konsernets ledere var kvinner.

Konsernets virksomhet vurderes å ikke ha vesentlig påvirkning på det ytre miljø. Polaris Media jobber med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.

For ytterligere informasjon om likestilling og påvirkning på ytre miljø, henvises det til rapporten Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som er en del av årsberetningen.

Disponering av årsresultatet

Polaris Media ASA er morselskapet i konsernet. Polaris Media ASA hadde et årsresultat for 2020 på MNOK -16,3 (-3,0). Per 31. desember 2020 hadde Polaris Media ASA eiendeler på totalt MNOK 1 203,9 (956,4). Egenkapitalandelen var 29% (38%).  

Årets resultat i Polaris Media ASA foreslås disponert slik:

Overført til annen egenkapital:                                                   MNOK -16,3
Sum disponert:                                                       MNOK -16,3

Da Norge stengte ned etter covid-19, besluttet styret å kansellere det foreslåtte utbytte i 2020 for regnskapsåret 2019. Pandemien fortsetter å prege Norge og Sverige i 2021. Det har blitt foretatt mange kostnadsreduserende tiltak, herunder permitteringer og midlertidige lønnsreduksjoner i året som gikk. Styret foreslår derfor NOK 0 i utbytte for regnskapsåret 2020. Styrets ambisjon er at konsernets innsatsfaktorer må belønnes markedsmessig over tid, i henhold til selskapets lønns- og utbyttepolitikk. Styret og administrasjonen jobber for trygge arbeidsplasser og god verdiskapning for aksjonærene samtidig som konsernets mediehus skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget.

Forutsetning for fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2021 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Utsiktene fremover

Annonseinntektene hadde en positiv utvikling på slutten av 2020 sammenlignet med andre og tredje kvartal. Men den uforutsigbare smitteutviklingen skaper fortsatt betydelig usikkerhet i annonsemarkedet. Usikkerheten antas å vedvare en relativt lang periode fremover selv om vaksinering av befolkningen vil kunne redusere denne usikkerheten. Vi antar derfor at annonseinntektene, spesielt papirbaserte annonseinntekter, vil være negativt påvirket av pandemien frem til store deler av befolkningen er vaksinert og de fleste smitteverntiltakene har opphørt.

Som en følge av dette, forventer vi at de samlede inntektene også i 2021 vil være preget av pandemien, men ikke i like stor grad som i 2020. Abonnementsinntektene forventes å øke gjennom fortsatt vekst i antall digitale abonnenter, i tillegg til økt betalingsvillighet og økte priser på de digitale innholdsproduktene, ikke minst i mediehusene i Stampen Media.

Det forventes reduserte inntekter fra tradisjonell avistrykk i takt med fallende volum for mediehusenes papiraviser. Inntektene fra siviltrykk forventes imidlertid å vokse i 2021, særlig som følge av utvidet kapasitet med ny produksjonslinje (fals) på den ene trykkpressen i Polaris Trykk Trondheim. Trykkerivirksomheten forventes fortsatt å levere et vesentlig bidrag til konsernets finansielle resultater i 2021.

Det antas at distribusjonsinntektene fortsatt vil påvirkes positivt av økt pakkedistribusjon både i Norge og Sverige. Den norske delen vil i tillegg få økte inntekter fra lørdags-distribusjon av aviser gjennom Aktiv Norgesdistribusjon.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2020, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi bekrefter at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor.

 

Trondheim, 15. mars 2021


 

 
Legg til i min rapport

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Polaris Media følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Selskapets redegjørelse omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b), samt redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c). Konsernet har ingen vesentlige avvik fra anbefalingen til NUES.

1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Samfunnsoppdraget er å drive publisistisk virksomhet innenfor rammene av Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, en virksomhet som styrker ytringsfriheten og demokratiet. Dette skal gjøres innenfor en kommersiell og lønnsom ramme, noe som også er med på å styrke det langsiktige arbeidet med å oppfylle samfunnsoppdraget. 

I formålsparagrafen heter det også at selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Polaris Media skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3. Ifølge vedtektenes §9 har en redaksjonell stiftelse en særskilt oppgave med å påse at den publisistiske plattformen ivaretas.

Redaksjonell årsrapport

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og de ansvarlige redaktørene for de ulike publikasjonene. Videre har den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund, PFU og svenske Pressombudsmannen oppgaver og ansvar som er med på å styrke dette arbeidet. Det skrives også en egen  redaksjonell årsrapport i den norske delen av Polaris Media, der samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

I 2020 behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) 22 (42) klager mot våre mediehus i Norge, og Pressombudsmannen (PO) i Sverige behandlet 11 (8) klager mot Stampen Medias mediehus i Sverige (se tabeller nedenfor). Av disse førte 3 (6) av sakene til at mediehusene ble felt for brudd på god presseskikk (Sunnhordland, Sunnmørsposten og Göteborgs-Posten). I de øvrige sakene ble mediehusene frifunnet, eller klagene ble henlagt eller avvist etter forenklet saksbehandling.

Redaksjonene lærer av tidligere PFU/PO-avgjørelser og har blant annet skjerpet kravene til samtidig imøtegåelse når noen blir gjenstand for sterke beskyldninger. Konsernets redaksjoner har en høy bevissthet rundt presseetikk, og det er et krav til journalistikken å etterleve Vær Varsom-plakaten.

Tabell 1: Klager behandlet i PFU (Norge)

REDAKSJON          Totalt antall klager til PFUFellelse/kritikk 
 2020 201920202019
Adresseavisen6 601
Agderposten1401
Andøyposten0100
Brønnøysunds Avis0100
Bømlo-Nytt0100
Fjordabladet0100
Fjordenes Tidende1201
Folkebladet0200
Framtid i Nord1000
Fædrelandsvennen5601
Grimstad Adressetidende1000
Harstad Tidende0100
Lillesands-Posten1101
Lindesnes0100
Lister1200
Møre-Nytt0300
Stjørdalens Blad0100
Sunnhordland1110
 Sunnmørsposten2210
Sør-Trøndelag1100
Varden1200
Vesterålen Online0200
 Åndalsnes Avis0101
SUM224226

Tabell 2: Klager behandlet i PO (Sverige)

REDAKSJON          Totalt antall klager til PFUFellelse/kritikk 
 2020 201920202019
Göteborgs-Posten7210
Kungälvs-Posten2000
Hallandsposten0200
Hallands Nyheter1200
TTELA0100
Bohusläningen1100
SUM11810


2. Virksomheten

Virksomhet og formål

I samsvar med vedtektene er Polaris Medias formål å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. 

Mål, hovedstrategier og risikoprofil

Kjernestrategien for Polaris Media er å styrke og videreutvikle mediehusenes innholdsprodukter og markedsplasser i alle kanaler. I tillegg skal Polaris Media opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, skape nye inntekter innen distribusjonsvirksomheten, og oppnå gode økonomiske resultater.

Konsernstyret behandler løpende konsernets strategi. I tillegg avholdes det årlig et strategiseminar, der både konsernstyret og konsernledelsen deltar. I desember vedtas normalt budsjettet for kommende år. Budsjettet er et viktig verktøy i økonomistyringen og internkontrollen i Polaris Media. I tillegg utarbeides prognoser gjennom året.

Konsernets strategi, mål og risikostyring er nærmere beskrevet i årsrapporten under årsberetningen.

Nærmere om Polaris Media sitt forhold til etikk og samfunnsansvar

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i langt over hundre år, herunder Adresseavisen med mer enn 250 års levetid. Ingen av disse bedriftene ville ha eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et aktivt forhold til samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til hvert enkelt av selskapene i Polaris Media.

Konsernet berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Overordnet strekker ansvaret seg over to hovedområder: det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige ansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Media er kjennetegnet av en desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har styret i Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Disse kan i sin helhet leses på selskapets hjemmeside.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for konsernet med følgende hovedpunkt:

 • Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Menneskerettighetene og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

 • Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med Norsk Presseforbunds etiske regelverk.
 • Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media. 769 av Polaris Media sine 1050 årsverk i Norge er fagorganiserte. I Stampen Media er 402 av 565 årsverk fagorganiserte. Konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og er også observatør i konsernstyret. En nærmere redegjørelse for tillitsvalgtarbeidet i konsernet finnes her.
 • Polaris Media skal være en bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.
 • Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.
 • Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig.

 • Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon, og konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning.

 • Konsernets aansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.
 • Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsling og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekteres i konsernets styringsstruktur. Derfor omfatter de strategiske retningslinjene som er beskrevet, bare sentrale standarder som er felles for alle.

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, som gjelder for alle ansatte i Polaris Media, kan leses her. Konsernet har en egen rutine for varsling og oppfølging av seksuell trakassering.

Det er opp til det enkelte datterselskap å definere sin lokale strategi for utøvelse av samfunnsansvar. Det kan eksempelvis også omfatte sponsing og deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter. Dette kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar som er beskrevet over. Selskapenes oppfølging av aktivitetene følges primært opp av styrene og ledelsen lokalt, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom det ordinære rapporterings- og oppfølgingsarbeidet.

Polaris Media og påvirkning på det ytre miljø

Polaris Media etterstreber å minimere virksomhetens miljøfotavtrykk. Mediehusenes produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold har liten grad av påvirkning på det ytre miljø, og det samme gjelder publisering av innhold på digitale plattformer.

Produksjon og distribusjon av papiraviser utgjør fremdeles en stor del av konsernets virksomhet, noe som innebærer et ikke ubetydelig miljøfotavtrykk. Trykkeriene forbruker vesentlige mengder avispapir, trykkfarge, trykkplater og elektrisitet. Valg av miljøvennlig teknologi og kontinuerlig forbedringsarbeid for effektiv utnyttelse av disse innsatsfaktorene bidrar til å minimere miljøfotavtrykket. Trykkerivirksomheten har avtaler med profesjonelle gjenvinnings- og avfallsaktører for å resirkulere avfall fra virksomheten i størst mulig grad, samt sikre tilfredsstillende håndtering av kjemikalier og spesialavfall. Alt avispapir som anvendes i trykkeriene er godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I distribusjonsvirksomheten står ruteoptimalisering og valg av så miljøvennlige transportløsninger som mulig sentralt i arbeidet for å minimere påvirkningen på det ytre miljø.

Tabell 3: Nøkkeltall for å følge opp samfunnsansvar i konsernet

Miljø   20202019
 Energibruk i MWh 
19 31217 641
 Arealbruk i m270 173 46 823
 Selskaper sertifisert som miljøfyrtårn32
 Selskaper sertifisert ihht. svanemerking44
 Papirbruk i tonn21 65618 283
    
Arbeidsmiljø   
 Andel kvinner43 %42 %
 Andel kvinnelige ledere38 %37 %
 Sykefravær 4 %4 %
 Gjennomsnittlig pensjonsalder (år)6465
 Antall selskap som har gjennomført 
arbeidsmiljøundersøkelse i året
62
    
Etikk   
AnsatteRetningslinjer, tiltak vedrørende 
habilitet, gaver, smøring og etikk
EtablertEtablert
 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold ved arbeidsplassen og misligheter.
EtablertEtablert
LeverandørerRettferdige konkurranser/antikorrupsjonEtablertEtablert
 Skatter og avgifter - mva. registrert, 
ikke ulovlig arbeidskraft
EtablertEtablert
 Egenerklæring om miljø og 
samfunnsansvar fra leverandører
EtablertEtablert
Redaksjonell
virksomhet
Erklæring fra redaksjonell stiftelse 
(i redaksjonell årsrapport)
AvgittAvgitt


Utviklingen i nøkkeltall for ytre miljø må ses i sammenheng med at konsernet har blitt vesentlig større som følge av oppkjøp i 2020.

Nærmere om arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i konsernet

Polaris Medias arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering er forankret i virksomhetens strategier og retningslinjer. Vi har målsettinger om økt kvinneandel og kjønnsbalanse på alle ledernivå med en tilhørende tiltaksplan. I 2018 utarbeidet vi nye retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering og andre kritikkverdige forhold med varslingsrutiner. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er også inkludert i den øvrige personalpolitikken.

I Polaris Media skal ansatte føle seg trygge på jobb og ikke oppleve diskriminering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, vi har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Våre ledere har et særlig ansvar for å ivareta omsorgen for ansatte og plikt til å reagere ved uønskede situasjoner. 

Det er lagt godt til rette for at alle ansatte i konsernet skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Nærmere retningslinjer er gitt i egen varslingsrutine, det er også gitt mulighet for at varsling kan skje anonymt til en ekstern kontaktperson. Særlig oppmerksom er viet seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Polaris Media har behandlet temaet nærmere i en egen rutine hvor forebygging, varsling og oppfølging vektlegges.

Polaris Media har ikke hatt kjønnsbalanse blant ledere og satte ved inngangen til 2018 mål om å øke kvinneandelen til 40 – 60 %. Betydningen av god kjønnsbalanse på alle ledernivå er frontet av konsernledelsen. Rekrutteringsprosessen er modernisert, det er en bevissthet om å få fram kvalifiserte kvinner ved rekruttering til lederstillinger. I Polaris Media gis kvinner oppgaver med utfordringer og ansvar, og får gjennom dette muligheten til å skaffe seg ledererfaring, på lik linje med menn. Iverksatte tiltak for økt kvinneandel blant ledere har gitt resultater, kvinneandelen har økt uten at målsettingene er oppnådd ennå. Arbeidet for kjønnsbalanse blant ledere fortsetter med uforminsket styrke og følges opp i møter med selskapene.

Det er relativt lite mangfold av etnisitet blant ansatte i virksomheten. Dette gjenspeiler søkermassen til utlyste stillinger i Polaris Media. Det vil i løpet av 2021 kartlegges hvilke tiltak som kan settes inn for å øke mangfoldet ved rekruttering av ansatte.

Se også tekst under investorinformasjon på www.polarismedia.no.

Tabell 4: Nøkkeltall faktisk tilstand kjønnslikestilling i konsernet

   KvinnerMenn
Antall av totalt antall ansatte per 31.12.20
43%57%
Andel midlertidige ansatte* per 31.12.204%4%
Andel deltidsansatte** per 31.12.2018%5%
Uttak av foreldrepermisjon, gj.snitt antall uker i 20202316

*Midlertidige ansatte: Ansatte med tidsbegrenset arbeidsavtale. Andel målt som antall midlertidige ansatte av det enkelte kjønn dividert på totalt antall ansatte av det enkelte kjønn
**Deltidsansatte: Ansatte med stillingsprosent lavere enn 100 %. Andel målt som antall deltidsansatte av det enkelte kjønn dividert på totalt antall ansatte av det enkelte kjønn

Personvern i Polaris Media

Det er svært viktig for mediehusene å opprettholde tilliten blant brukerne. Vi er derfor opptatt av å ivareta våre brukeres personvern på en god måte. Dette gjør vi gjennom å være åpne om hva slags informasjon vi samler om dem, og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for den enkelte bruker. Informasjon som beskriver vår bruk av anonyme data, personvernopplysninger og informasjonskapsler (cookies), samt den datapolicy vi har definert for hva annonsører og andre eksterne aktører har lov å samle og anvende av data om våre brukere, kan leses i sin helhet på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig og er utarbeidet i tett samarbeid med bransjen. 

Polaris Media har etablert en personvernorganisasjon som har det løpende ansvaret for å følge opp spørsmål knyttet til personvern. Blant annet har vi et eget personvernombud som gir råd om hvordan personopplysninger skal behandles. Det er også etablert systematisk internkontroll innen personvernområdet.

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapitalandel var per 31. desember 2020 50% (56%). Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller fullt ut selskapets behov for egenfinansiering i forholdet til den virksomhet som drives. Kapitalstrukturen er god og er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til dette. For regnskapsåret 2019 ble det vedtatt ikke å utdele utbytte som følge av usikkerhet knyttet til koronapandemiens innvirkning på konsernets fremtidige finansielle resultater. Da Norge stengte ned etter covid-19, besluttet styret å kansellere det foreslåtte utbytte i 2020 for regnskapsåret 2019. Pandemien fortsetter å prege Norge og Sverige i 2021. Det har blitt foretatt mange kostnadsreduserende tiltak, herunder permitteringer og midlertidige lønnsreduksjoner i året som gikk. Styret foreslår derfor NOK 0 i utbytte for regnskapsåret 2020. Styrets ambisjon er at konsernets innsatsfaktorer må belønnes markedsmessig over tid, i henhold til selskapets lønns- og utbyttepolitikk. Styret og administrasjonen jobber for trygge arbeidsplasser og god verdiskapning for aksjonærene samtidig som konsernets mediehus skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget.

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 892 678, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot ledelsen og ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2021. Ved utgangen av 2020 eier Polaris Media ASA totalt 103 514 egne aksjer. I 2020 har selskapet solgt 59 895 aksjer til ansatte i konsernet gjennom aksjeprogrammet for ansatte. Salgspris per aksje var NOK 29,11 etter 20% skattefri rabatt. 

Styret i Polaris Media ASA har i tillegg fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 446 339, som utgjør 5% av selskapets aksjekapital, i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2021.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling.

Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. I tillegg har den Redaksjonelle Stiftelsen vetorett ved endring av redaksjonell plattform. Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform, er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediekonsern. Det er også med på å sikre de enkelte publikasjonenes uavhengighet og integritet.

Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer, men har de senere år kjøpt egne aksjer for å tilrettelegge for salg av aksjer til egne ansatte i tråd med vedtatt aksjespareprogram. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.

Oversikt over aksjer eid av styremedlemmer og konsernledelsen finnes i note 10 i årsregnskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler, og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part. 

Styrets medlemmer er av generalforsamlingen pålagt å inneha aksjer i selskapet tilsvarende ett års styrehonorar. Inntil de aktuelle styremedlemmene oppfyller minimumskravet, er de forpliktet til å kjøpe aksjer for 20% av årlig utbetalt styrehonorar. Ordningen gjelder ikke styremedlemmer som er ansatt hos en aksjonær i selskapet, eller varamedlemmer.

For utdypende informasjon om aksjonærforhold, transaksjoner med nærstående parter mv. henvises det til note 27 og 28 i årsregnskapet.

5. Aksjer og omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetnings- eller stemmebegrensninger.

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått dato for generalforsamling. Innkalling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamlingen. For ytterligere informasjon om ordinær generalforsamling henvises til vedtektene §9.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. 

Styrets leder, konsernsjefen samt leder av valgkomiteen er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre og besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer og medlemmer av administrasjonen møter etter behov. Revisor møter i generalforsamlingen når de saker som skal behandles er av en slik art at dette anses nødvendig.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter at den er avholdt. I 2020 ble det åpnet for å avholde generalforsamling via digital plattform. Av smittevernhensyn benyttet Polaris Media seg av denne muligheten.

7. Valgkomité

Valgkomiteen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har en egen side på selskapets nettsidewww.polarismedia.no.

 8. Styret, sammensetning og uavhengighet 

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA kan bestå av 10-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Valg av ansattrepresentanter ble gjennomført i 2020 for en 2-årsperiode. De nyvalgte ansattrepresentantene tiltrådte styret etter ordinær generalforsamling 5. mai 2020. 

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret, styrets leder og nestleder.
Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styrets medlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fem kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året, inkludert en årlig strategisamling. I 2020 ble det avholdt ti styremøter. 

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

 • Statusrapporter (internregnskaper, likviditet, måloppnåelse (KPI-er), viktigste inntektsdrivere, strategiske prosjekter)
 • Konsernbudsjett
 • Konsernstrategi
 • Policydokumenter 
 • Kvartalsrapporter (eksternt)
 • Årsregnskap og årsberetning (eksternt)
 • Finansiell struktur
 • Investorrelasjoner, herunder aksjonærpolicy
 • Investeringsbeslutninger av strategisk art og/eller over NOK 15 mill
 • Overordnet produktutvikling
 • Overordnet utvikling av menneskelige ressurser
 • Større strukturelle initiativ
 • Rammebetingelser pensjonsordninger
 • Oppfølging av pensjonsordningene, herunder Adresseavisens Pensjonskasse
 • Konsernets internkontrollsystemer
 • Styret skal minst en gang per år ha møte med selskapets revisor uten at administrasjonen deltar
 • Saker som etter lov eller forskrifter skal behandles av styret

Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil.
Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.
Styret har opprettet følgende underutvalg:

 • Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret med det formål å bedre tilliten til selskapets prosesser og systemer for intern kontroll og finansiell rapportering, inkludert vurdere ekstern revisors arbeid og uavhengighet.

  Det er fastsatt retningslinjer for revisjonsutvalgets arbeid og mandat i egen instruks vedtatt av styret.

  Revisjonsutvalget har minst kvartalsvise møter hvor CFO forbereder og deltar i møtene. Revisor deltar i disse møtene. Styreleder og konsernsjef deltar i møtene ved behov.

  Revisjonsutvalget består av tre medlemmer. Alle tre er også faste medlemmer av styret. I 2020 er det avholdt fem møter i revisjonsutvalget.
 • Kompensasjonskomitè: Kompensasjonskomiteen forvalter godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjefen og den øvrige konsernledelsen på vegne av konsernstyret. Kompensasjonskomiteen skal være et saksforberedende organ for konsernstyret og bidra til grundig behandling av saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk. Komiteen skal legge frem forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret. Forslaget skal være i samsvar med styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a. Komiteen skal utarbeide forslag til eventuelle endringer i retningslinjene. Kompensasjonskomiteen fastsetter godtgjørelse til den øvrige konsernledelse i samråd med konsernsjef. Komiteen består av fire medlemmer hvorav en er fra de ansattes representanter i styret. I 2020 er det avholdt ett møte i kompensasjonskomiteen.

  Se også kapittel 12 for nærmere beskrivelse av arbeidet til kompensasjonskomiteen.

10. Risikostyring og intern kontroll 

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.
 • Pålitelig intern og ekstern rapportering.
 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.
 • Overholdelse av konsernets retningslinjer for hvordan hensynet til omverdenen integreres i verdiskapningen.

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra administrasjonen og revisor om risikosituasjonen i konsernet. Ansvarsdelingen mellom styret og administrasjonen skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjon, som oversendes styret av konsernsjef etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative kontrollfunksjoner er i hovedsak organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer; konsernledelsen, sentral økonomifunksjon og lokal ledelse/økonomifunksjon.

Styret mener konsernet har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten. De mest sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet, er gjort rede for under.

Revisjonsutvalget (uavhengig kontroll)

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 2020 består av tre fast møtende aksjonærvalgte styremedlemmer.

Revisjonsutvalget har minimum møte i forkant av hver delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter revisor. Utvalget har en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til, blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger mv.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

CFO i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.

Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille kravene i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS. Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret. 

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosesser og felles regnskapsmanual som er styrende for rapporteringen. 

Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er godt dokumentert. 

Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere risikoen for feil og misligheter.

Det gjøres en årlig evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget.

Internt konsernregnskap og nøkkeltallsanalyse utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår, budsjett og prognose samt utvikling på sentrale nøkkelparametere. 

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige i hoveddatterselskapene. Her gjennomgås finansielle resultater, nøkkeltall og måloppnåelse, samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risiko knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår løpende finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, nøkkeltall, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i hoveddatterselskaper og enkeltselskaper.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen. Kompetanseutveksling på tvers av konsernet er også viktig for at konsernet til enhver tid skal ha riktig kompetanse til de ulike arbeidsoppgavene. Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø.

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. Konsernregnskapssjef og felles tjenestesenter for økonomi har et særskilt ansvar for kontroll- og overvåkningsaktiviteter i samarbeid med lokal økonomifunksjon. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. Konsernregnskapssjef og felles tjenestesenter for økonomi har et særskilt ansvar for kontroll- og overvåkningsaktiviteter i samarbeid med lokal økonomifunksjon. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive nøkkeltall og kvartalsrapporter. Konsernledelsen per 31. desember 2020 består av konsernsjef, CFO, administrerende direktør Polaris Media Midt-Norge, administrerende direktør Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge, administrerende direktør Polaris Media Sør, administrerende direktør Stampen Media, sjefredaktør i Adresseavisen, sjefredaktør i Fædrelandsvennen og konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike hoveddatterselskapene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen. Det er etablert digitale nøkkeltallsanalyser som administrasjonen kan følge fra dag til dag.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene ut over dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge/Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Trykk, Polaris Media Sør/Fædrelandsvennen og Stampen Media, mens CFO eller andre konserndirektører er styremedlemmer i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Trykk, Polaris Media Sør og Stampen Media av representanter fra de ansatte samt to eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele den norske delen av konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for den norske delen av konsernet som innebærer:

 • Felles ERP-system
 • Felles økonomimodell
 • Felles rapporteringsstruktur
 • Deltakelse i konsernkontoordning
 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet.

(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

11.Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

I henhold til valgkomiteens retningslinjer bør komiteen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til styremedlemmer i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at styremedlemmet nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt. Styrets medlemmer er av generalforsamlingen pålagt å inneha aksjer i selskapet tilsvarende ett års styrehonorar. Ordningen gjelder ikke styremedlemmer som er ansatt hos en aksjonær i selskapet eller varamedlemmer.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon om ytelser til styrets medlemmer finnes i note 10 til årsregnskapet.

12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Polaris Media ASA har ansvaret for konsernets godtgjørelsesordninger. Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Godtgjørelsesordningene til konsernledelsen i Polaris Media skal tjene følgende overordnede mål:

 • Sikre et effektivt og positivt verktøy for konsernstyret og konsernsjef for strategisk styring og måloppnåelse.
 • Skape åpenhet og tydelighet om mål og om sammenhengen mellom evaluering av måloppnåelse og oppnådd kompensasjon.
 • Ha en god balanse og tydelighet mellom individuelle og kollektive mål i konsernledelsen.

Lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte skal være konkurransedyktige og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Nedenfor følger en beskrivelse av de mest sentrale prinsippene som inngår i konsernets retningslinjer for kompensasjon til konsernledelsen, og hvordan disse har blitt praktisert for 2020.

Fast grunnlønn

Fast grunnlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen. Basis for regulering av grunnlønnen er den årlige generelle lønnsutviklingen som gjelder for resten av konsernets ansatte, med tillegg av følgende kriterier:

–Konsernets referansenivå til markedet og stillingshavers individuelle verdi.

–Endring av størrelsen på stillingen (ansvar/tyngde).

–Stillingsinnehavers prestasjonsnivå over tid.

Fastlønnen vurderes årlig av kompensasjonskomiteen. Fastlønn for konsernsjef besluttes av konsernstyret etter innstilling fra kompensasjonskomiteen. Fastlønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen besluttes av kompensasjonskomiteen i samråd med konsernsjef.

Fastlønnsprinsippene er blitt praktisert slik i 2020:

For 2020 er det gitt en individuell økning i den faste årslønnen på mellom 3,5% og 5,0% for de medlemmene i konsernledelsen som også var medlemmer i 2019, med virkning fra 1. januar 2020. Dette ble gjort etter en nærmere vurdering basert på de ovennevnte kriteriene. For nye medlemmer av konsernledelsen i 2020 er det gjort individuelle vurderinger ved fastsettelse av nivå på fastlønn.

Prestasjonsbasert lønn (PBL)

I Polaris Media benyttes prestasjonsbasert lønn for å sikre gjennomføringen av selskapets strategi. Ordningen skal tjene følgende formål:

 • Et verktøy for konsernstyret til å sende klare signaler til konsernsjef om hva konsernstyret prioriterer.
 • Et verktøy for konsernsjef til å sende klare signaler til hvert enkelt medlem av konsernledelsen om hva som skal prioriteres.
 • Et grunnlag for å kommunisere til organisasjonen hva som er viktig for konsernet, det enkelte virksomhetsområde og stabsområde.

Prestasjonsbasert lønn skal stimulere til og belønne gode prestasjoner. 

Mål og målekriterier er knyttet til rollen og det ansvarsområdet stillingen er nærmest til å påvirke. Hele konsernledelsen har imidlertid et felles ansvar for konsernets EBITDA. Hvor mye dette målet vektes i forhold til andre målekriterier, vurderes årlig. 

Konsernstyret fastsetter målekriteriene og uttellingen i prestasjonsbasert lønn for konsernsjef etter innstilling fra kompensasjonskomiteen. 

For den øvrige konsernledelse beslutter kompensasjonskomiteen målekriterier og uttelling i prestasjonsbasert lønn etter innstilling fra konsernsjef.

Prinsippene for prestasjonsbasert lønn er praktisert slik i 2020:

Konsernstyret vedtok i desember 2019 en ny PBL-ordning for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen gjeldende fra og med 2020. Måleparametere er i) konsernets oppnådde EBITDA mot budsjett (75% vekting) og ii) individuelle kvantifiserbare mål for det enkelte medlem av konsernledelsen (25% vekting). Innslagspunktet for oppnådd EBITDA er ved 90% av budsjettert EBITDA, full uttelling av dette målekriteriet oppnås ved en EBITDA som er 110% av budsjettert EBITDA. Utbetaling av eventuell prestasjonsbasert lønn forutsetter uansett at EBITDA utgjør minimum 90% av budsjettert EBITDA. Det ble utarbeidet mål og målekriterier for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen ved inngangen til 2020. For konsernsjef og konserndirektører ansatt i konsernadministrasjonen er EBITDA for hele konsernet (Norge og Sverige) måleparameter. For øvrige medlemmer av konsernledelsen i Norge er EBITDA for den norske virksomheten måleparameter. Ordningen med prestasjonsbasert lønn er etter konsernstyrets vurdering et godt system for en rimelig kompensasjon til ledelsen i Polaris, men den viste seg å være krevende å praktisere samtidig som konsernet gjennomfører omfattende kostnadsprogrammer. 

Ordningen med prestasjonsbasert lønn er etter konsernstyrets vurdering et godt system for en rimelig kompensasjon til ledelsen i Polaris Media. 

For året 2020 gir PBL-ordningen ikke uttelling for konsernsjef og konserndirektører ansatt i konsernadministrasjonen, som følge av at oppnådd EBITDA for konsernet ekskludert direkte koronakompensasjon i Norge og generelle redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte i Sverige, gitt fra offentlige myndigheter, er lavere enn 90% av budsjettert EBITDA. PBL-ordningen gir heller ikke uttelling for øvrige medlemmer av konsernledelsen i Norge som følge av at oppnådd EBITDA for den norske virksomheten er lavere enn 90 % av budsjettert EBITDA.

Øvrige ytelser

Pensjonsordninger

Konsernledelsen, inkludert konsernsjef, har en innskuddsbasert pensjonsordning under 12G som er identisk med øvrige ansatte i det selskapet vedkommende har sin arbeidsgiver. 

I tillegg har konsernledelsen, eksklusiv konsernsjef, en innskuddsbasert pensjonsordning på 12% for lønn over 12G som også er identisk med den ordning alle andre ansatte med lønn over 12G har i konsernet. 

For konsernsjef er det for lønn over 12G avtalt en ytelsesbasert tilleggspensjonsordning, som skal utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget over 12G på det tidspunkt pensjonen skal begynne å løpe. Ytelsene er livsvarige for konsernsjef. Regulering av pensjonsgrunnlaget skjer basert på gjennomsnittlig årslønnsvekst i konsernet, uavhengig av faktisk lønnsutvikling for konsernsjef. For 2020 er pensjonsgrunnlaget justert opp 3,5%. Ved uttak skal tilleggspensjonen G-reguleres så lenge ytelsene løper.
Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.
Til sikring av konsernsjefens tilleggs- og førtidspensjonsordning, er Polaris Media forpliktet til å fullfinansiere ytelsene innen konsernsjef Per Axel Koch fyller 60 år den 29. januar 2021. Kapitalisert verdi av disse forpliktelsene var MNOK 29,8 per 31. desember 2020. Innestående på sperret bankkonto til dekning av forpliktelsen var MNOK 30,5 per 31. desember 2020, og forpliktelsen er dermed fullfinansiert.  

Etterlønnsordninger

Det er ikke avtalt spesielle etterlønnsordninger utover avtalt oppsigelsestid for ledende ansatte.

Øvrige ytelser

Konsernledelsen har fast avtalte naturalytelser. I all hovedsak er dette firmabilordning, samt dekning av elektronisk kommunikasjon etter standard regelverk og visse forsikringsordninger. 

Nivået på øvrige ytelser har ikke vært gjenstand for endringer i 2020 for konsernledelsen, ut over det som følger av allerede inngåtte avtaler og som er beskrevet i teksten ovenfor. For ytterligere informasjon om ytelser i 2020 se note 10 i årsregnskapet.  

Anvendelse av lederlønnsprinsipper for kommende regnskapsår

Lederlønnsprinsippene slik de er beskrevet ovenfor, herunder PBL-ordning, vil videreføres i 2021. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer, med innhold i tråd med allmennaksjeloven § 6-16a og nærmere regler gitt i forskrift, vil legges frem for generalforsamlingen innen 1. oktober 2021. 

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og framtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no.

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på   www.polarismedia.no. På siden publiseres også finanskalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

 14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. I en eventuell overtakelsesprosess vil styret bidra til at aksjonærene likebehandles.

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret og revisjonsutvalget et møte med revisor uten at administrasjonen er til stede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.
Revisor forelegger årlig for styret sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer.

Revisor er til stede på selskapets generalforsamling når det er naturlig ut fra de saker som skal behandles. Revisor deltar på samtlige møter i revisjonsutvalget og mottar sakspapirer som går til konsernstyret.
Revisors godtgjørelse for 2020 for revisjonen og andre tjenester fremgår av note 12 til årsregnskapet.

 

Trondheim, 15. mars 2021

 Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31. desember 2020 NOK 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende NOK 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2020 er NOK 3,25 (2,95). Styret foreslår at det for 2020 utbetales et utbytte på NOK 0 (0) per aksje. Se omtale av utbyttebeslutning for 2019 og styrets forslag til utbytte for 2020 på NOK 0 i styrets beretning og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs. Ved inngangen til 2020 var aksjekursen NOK 35,20. Ved utgangen av 2020 var aksjekursen NOK 54,00. Høyeste aksjekurs i 2020 var NOK 61,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 85% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2020 hadde en betydelig økning sammenlignet med 2019. Det ble gjennomført 2 677 (1 039) handler i aksjen og det ble omsatt 1 329 830 (6 477 421) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2020 var NOK 53 101 336 (192 709 176). Sammenligningstallene (2019) for antall aksjer omsatt og samlet omsetning i aksjen bærer preg av at Sparebank 1 SMN solgte sin beholdning på 5 584 508 aksjer i mars 2019. Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres, og alle ansatte får årlig tilbud om å tegne aksjer til rabattert kurs.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til det.

Tilbakekjøp av aksjer og utstedelse av nye aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 889 741, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Videre har styret fullmakt til å utstede nye aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 978 536 i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. I tillegg har styret fullmakt til å utstede nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 446 339 i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmaktene gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel slik at de skal opphøre 30. juni 2021.

Ved inngangen til 2020 eide Polaris Media ASA totalt 163 409 egne aksjer. I 2020 har selskapet solgt 59 895 aksjer til ansatte i konsernet gjennom aksjeprogrammet for ansatte. Salgspris per aksje var NOK 29,11 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2020 eier Polaris Media totalt 103 514 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31. desember 2020 var det 1198 (1035) aksjonærer i selskapet. 

De ti største aksjonærene i selskapet per 31. desember 2020 var:

 

AksjonærAntall aksjerProsent
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %
THE BANK OF NEW YORK2 510 3565,1 %
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1 838 1633,8 %
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %
SOFELL AS855 3841,7 %
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND725 1521,5 %
AMBLE INVESTMENT AS554 4861,1 %
Sum 10 største42 630 363 87,1 %
 Øvrige aksjonærer6 296 41812,9%
Sum alle48 926 781100,0 %
Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned årsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Legg til i min rapport