Årsberetning 2020 for Polaris Media

2020 har vært et år preget av korona-pandemien. I forlengelsen av smittevernstiltak som myndighetene i Norge og Sverige iverksatte, opplevde Polaris Media fra midten av mars en betydelig nedgang i annonse- og reklametrykkinntekter. Det har vært en gradvis bedring i annonsemarkedet i både den norske og svenske delen av virksomheten i tredje og fjerde kvartal. Mediehusene har hatt en sterk vekst i antall sidevisninger, antall brukere og antall digitale abonnenter i 2020. Distribusjonsområdet har hatt en meget god vekst på pakkedistribusjon og trykkerivirksomheten har god lønnsomhet på tross av reduserte inntekter i 2020.

Polaris Media har tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern, til å få en nasjonal posisjon i Norge med en mye større tyngde i løpet av 2020. Etableringen av Polaris Media Sør og Polaris Media Vest i 2020 har utvidet konsernets dekningsområde med regionale og lokale mediehus i Agder, Vestfold og Telemark, og Vestland. I tillegg har Polaris Media gjennom eierskapet i Stampen Media en ledende posisjon på vestkysten av Sverige, og er dermed ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern.

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008 med røtter helt tilbake til første utgivelse av Adresseavisen i 1767.  

Virksomheten i Polaris Media konsern er organisert i åtte virksomhetsområder: medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest og Stampen Media, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk og distribusjonsvirksomheten Polaris Distribusjon.

Polaris Media eier 43 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, en gratisavis, syv trykkerier og fem regionale distribusjonsselskaper i Norge. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet elleve lokale og regionale mediehus, fire gratisaviser og ett distribusjonsselskap. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%) og Helthjem Netthandel AS (34%).
 

Visjon

Polaris Medias visjon er at mediehusene skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at innholdsproduktene skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Vi ser at det gir lojale abonnenter når mediehusene lykkes med dette arbeidet. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og til data og innsikt om våre lesere. Konsernet prioriterer derfor å videreutvikle kompetansen til medarbeiderne, samtidig som vi samler god innsikt om våre brukere på en tillitsfull måte. Slik kan vi tilby best mulig produkter.

Konsernet har definert fem strategiske fokusområder man må lykkes med for fortsatt god utvikling og vekst i Polaris Media: 

  • Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
  • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
  • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Være en attraktiv arbeidsplass
  • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem fokusområdene.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2020.

 

Utvikling i antall abonnenter og trafikk i 2020

Polaris Medias mediehus har hatt en sterk vekst i antall sidevisninger, antall brukere og abonnenter i 2020.

Konsernets mediehus hadde til sammen 574 371 (409 430) abonnenter per 31. desember 2020, hvorav Stampen Media hadde 245 043 (197 930) abonnenter. Antall abonnenter med utelukkende digitale abonnement utgjør 246 079 (151 220), hvorav Stampen Media har 95 352 (65 617). Det er underliggende vekst i antall digitale abonnementer på 22% i den norske delen av virksomheten og 46% i Stampen Media. De nye abonnementene er digitale og klart yngre enn komplett-abonnentene.

Konsernets norske mediehus hadde i 2020 et snitt på 527 000 (364 000) daglige brukere på mobil og 278 000 (212 000) daglige brukere på nett. De svenske mediehusene hadde i 2020 et snitt på 386 000 (261 000) daglige brukere på mobil og 150 000 (123 000) daglige brukere på nett. Både den norske delen av konsernet og Stampen Media har hatt en meget god utvikling på daglige brukere, dette skyldes god og relevant journalistikk i en tid preget av korona-pandemien. I 2020 genererte de digitale brukerne i Norge 34,3 mill. (20,0) sidevisninger per uke i snitt, mens brukerne i Stampen Media genererte 18,8 mill. (13,5). Antall sidevisninger har økt i hele 2020. Vekst i bruken av digitalproduktet er den viktigste driveren for at kundene skal fornye sine abonnement.

Konsernets resultatutvikling i 2020

I det følgende kommenteres konsernets resultatutvikling i 2020 sammenlignet med 2019. Resultat-tall fra Stampen Media inngår fra 25. april 2019, Polaris Media Sør (PM Sør) inngår fra 1. januar 2020 og Polaris Media Vest (PM Vest) inngår fra 1. juni 2020. Resultattall for 2019 og 2020 er dermed ikke direkte sammenlignbare ettersom 2019 ikke inneholder virksomhet som er kjøpt i 2020 og kun åtte måneder fra Stampen Media i beskrivelsen av resultatutviklingen under. Hovedtrekkene i den underliggende utviklingen for konsernet, dersom proformatall for 2019 inkluderes, er reduksjon i annonseinntekter med MNOK 200 og trykkeriinntekter med MNOK -55 hovedsakelig som følge av korona-pandemien, økning i brukerinntekter med MNOK 164 og kostnadsbesparelser med MNOK 140. Koronakompensasjon i Norge, MNOK 24, samt generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte i Sverige totalt MNOK 62 økte inntektene i 2020. EBITDA med proformatall for 2019 økte dermed fra MNOK 240 til MNOK 421 i 2020.

Oppsummering

Konsernet omsatte for MNOK 3 516 (2 343) i 2020. Av samlet omsetning på MNOK 3 516, utgjør inntekter fra Stampen Media MNOK 1 407 (825), PM Sør MNOK 563 og PM Vest MNOK 58. Underliggende har PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest hatt reduksjon i totale inntekter på 2% sammenlignet med 2019. Utviklingen i driftsinntekter er nærmere beskrevet under avsnittet «Driftsinntekter».

Driftsresultatet (EBITDA) har økt fra MNOK 191 i 2019 til MNOK 421 i 2020. EBITDA på MNOK 421 i 2020 er fordelt med MNOK 187 (190) på PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest, MNOK 130 (1) på Stampen Media, MNOK 94 på PM Sør og MNOK 9 på PM Vest. EBITDA ble redusert med 1% fra 2019 for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest.

Totale av- og nedskrivinger økte fra MNOK 40 i 2019 til MNOK 50 i 2020. Årsaken til økningen er hovedsakelig avskrivinger i virksomhet oppkjøpt i 2019 og 2020.

Driftsresultat etter av- og nedskrivinger (EBIT) endte på MNOK 227 i 2020, opp fra MNOK 47 i 2019. EBIT på MNOK 227 i 2020 er fordelt med MNOK 77 (73) på PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest, MNOK 84 (-26) på Stampen Media, MNOK 61 på PM Sør og MNOK 5 på PM Vest. EBIT økte med 6% fra 2019 til 2020 for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest.

  

Driftsinntekter

Brukerinntekter

Totale brukerinntekter økte fra MNOK 1 002 i 2019 til MNOK 1 642 i 2020. Av totale brukerinntekter på MNOK 1 642 utgjør brukerinntekter i PM Sør MNOK 291 og PM Vest MNOK 13, slik at underliggende vekst i PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest er på 6%, fra MNOK 620 i 2019 til MNOK 656 i 2020. Stampen Media hadde også en sterk vekst i brukerinntekter i 2020, brukerinntektene økte med 20% sammenlignet med totale brukerinntekter for hele 2019.

Mediehusene i både Norge og Sverige fortsatte den gode veksten i abonnementsinntektene i 2020. Abonnementsinntektene vokste fra MNOK 954 i 2019 til MNOK 1 586 i 2020. PM Sør og PM Vest er ikke inkludert i abonnementsinntektene i 2019, totale abonnementsinntekter fra disse to regionene utgjorde MNOK 292 i 2020. PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest hadde 7% vekst i abonnementsinntekter i 2020. Stampen Media bidrar med abonnementsinntekter på MNOK 672 i 2020 og har en sterk vekst sammenlignet med totale annonseinntekter i 2019 på 21%. Den positive utviklingen i abonnementsinntekter drives av vekst i antall digitale abonnenter og underliggende prisøkninger. De digitale leserproduktene har blitt godt mottatt. Det er satt rekorder på digital trafikk i alle mediehusene i koronaåret 2020. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for salg av abonnement og økt lojalitet.

Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i 2020.

Annonseinntekter

Totale annonseinntekter økte fra MNOK 874 i 2019 til MNOK 1 120 i 2020. Av totale annonseinntekter på MNOK 1 120 utgjør annonseinntekter i PM Sør MNOK 174 og PM Vest MNOK 11, slik at underliggende reduksjon i annonseinntekter i PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest er på 14%, fra MNOK 573 i 2019 til MNOK 492 i 2020. Stampen Media hadde også en nedgang i annonseinntekter i 2020, annonseinntektene ble redusert med 4% sammenlignet med totale annonseinntekter for hele 2019. Covid-19-pandemien har påvirket annonseinntektene negativt siden midten av mars 2020.

Papirbaserte annonseinntekter har falt med 22% til MNOK 256 (330), mens digitale annonseinntekter falt med 3% til MNOK 236 (243) for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest. I Stampen Media ble annonseinntektene redusert med 4% sammenlignet med annonseinntekter for hele 2019 og endte på MNOK 442, hvorav MNOK 353 på papir og MNOK 88 digitalt. Papirbaserte annonseinntekter hadde en nedgang på 9%, mens digitale annonseinntekter hadde en vekst på 27% i Stampen Media i 2020. Etter en stor svikt i annonseinntekter i slutten av første kvartal og store deler av andre kvartal, viste tredje og fjerde kvartal en bedre utvikling.

Trykkeriinntekter

Trykkeriinntektene økte fra MNOK 191 i 2019 til MNOK 225 i 2020. Trykkeriinntekter eksklusive trykkerivirksomheten i PM Sør og PM Vest hadde en nedgang på 8% til MNOK 176 (191). Nedgangen skyldes fallende oppdragsmengde som følge av covid-19, prisreduksjoner på eksisterende avtaler og generelt volumfall.

Distribusjonsinntekter

Totale distribusjonsinntekter økte fra MNOK 155 i 2019 til MNOK 245 i 2020. Distribusjonsvirksomheten i Norge eksklusive Sør og Vest hadde en vekst i inntekter på 17% fra MNOK. Veksten er drevet av en positiv utvikling i Mediapost (magasiner) og pakkedistribusjon fra Helthjem-nettverket. Helthjem-satsningen sammen med Schibsted er viktig for å opprettholde et bærekraftig kostnadsnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag. Den svenske delen av konsernet har distribusjonsinntekter på MNOK 118 i 2020. Stampen Media gjennomførte omfattende effektiviseringstiltak, blant annet en omorganisering av distribusjonsvirksomheten i 2019. Ulønnsomme produkter er avviklet, noe som har ført til en nedgang på 22% i distribusjonsinntektene i Sverige sammenlignet med totale inntekter for hele 2019.  

Øvrige inntekter

Øvrige inntekter økte fra MNOK 121 i 2019 til MNOK 284 i 2019. Økningen består hovedsakelig av koronakompensasjon for inntektsbortfall som følge av covid-19 i den norske delen av virksomheten på MNOK 24, distribusjonsstøtte for tapte annonseinntekter i trykte medier på MNOK 15 og generell redaksjonsstøtte på MNOK 48 i Stampen Media. I tillegg skyldes økningen øvrige inntekter fra PM Sør og PM Vest.

Driftskostnader

Totale driftskostnader økte med MNOK 939 til MNOK 3 160 (2 160) i 2020. Av totale driftskostnader på MNOK 3 160, utgjør kostnader fra PM Sør og PM Vest MNOK 519 i 2020. Dermed er underliggende reduksjon i driftskostnader for PM Norge eksklusive PM Sør og PM Vest på 4%. Stampen Media hadde en stabil utvikling i driftskostnader i 2020 sammenlignet med totale driftskostnader for hele 2019.

Den underliggende reduksjonen i kostnader skyldes i stor grad reduserte variable kostnader som følge av lavere annonseinntekter og kostnadstiltak iverksatt for å kompensere for dette inntektsfallet.


 

 

Balanse og kontantstrøm

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var MNOK 321 i 2020, en økning fra MNOK 164 i 2019. Økningen er i hovedsak drevet av økning i EBITDA og forskyvning av arbeidskapitalposter.

Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2020 var MNOK -364 (-167). MNOK 278 ble brukt til investering i virksomhet i 2020, av dette utgjør oppkjøp av PM Sør MNOK 219.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 215 i 2020, opp fra MNOK -43 i 2019. Økningen skyldes opptak av nytt lån på MNOK 300 og utbytte fra FINN.no på MNOK 53. I 2019 ble det utbetalt utbytte til Polaris Media ASAs aksjonærer på totalt MNOK 86, det ble ikke utbetalt utbytte i 2020 på grunn av usikkerhet knyttet til resultat- og likviditetsutvikling som følge av korona-pandemien.

Det ble tatt opp et nytt lån på MNOK 300 for å øke den finansielle fleksibiliteten for konsernet i 2020. Løpetiden på det nye lånet er 10 år med en rente på 3 mnd. NIBOR + 1,5%. Det nye lånet er avdragsfritt i fem år. Per 31. desember 2020 har konsernet totalt MNOK 507 (201) i rentebærende gjeld.

Konsernet i Norge har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100. Stampen Media har en ubenyttet trekkfasilitet på MSEK 100.

Kontantbeholdningen per 31. desember 2020 var MNOK 710 (324). MNOK 39 av kontantbeholdningen per 31. desember 2020 var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Bokført verdi av konsernets eiendeler har økt fra MNOK 4 150 i 2019 til MNOK 5 719 i 2020. Dette skyldes hovedsakelig oppkjøpt virksomhet i 2020, økning i kontanter som følge av opptak av nytt lån og verdiøkning på eierandel i FINN.no AS.

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til MNOK 2 391. Dette innebærer en verdiøkning i 2020 på MNOK 466, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Se note 19 til årsregnskapet for mer informasjon om verdsettelsen av eierandelen i FINN.no AS.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet, og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia, hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med bl.a. NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det transaksjoner mellom konsernselskapene, hovedsakelig avistrykking, distribusjonstjenester og diverse sentralisert tjenesteyting. Disse transaksjonene er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner mellom konsernselskap foregår på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Schibsted ASA er selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene per 31. desember 2020. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, spesielt gjennom Schibsted News Media, Schibsted Product & Technology AS og Schibsted Distribusjon AS. Schibsted er behandlingsansvarlig for enkelte data som oppstår ved bruk av Polaris Medias tjenester. Polaris Media bruker påloggingstjenesten «Schibsted-konto», som er en brukerkonto for abonnenter som kan brukes på tvers av mediehus i konsernet, mediehusene i Schibsted og på tjenester som tilbys av FINN.no. Polaris Media og Schibsted er ansvarlige for behandlingen av dataen som samles ved bruk av påloggingstjenesten. Polaris Media har også et samarbeid med Schibsted på annonseteknologi og redaksjonelle systemer. Alle avtaler med Schibsted-selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet betraktes som nærstående selskap. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Aktiv Norgesdistribusjon (40%) AS, Avisa Nordland AS (38%) og Helthjem Netthandel AS (34%). Den 1. desember 2020 ble Polaris Media eneeier i Hitra Frøya Lokalavis AS ved å kjøpe ytterligere 51% av aksjene i selskapet. Fram til 1. desember 2020 var Hitra Frøya Lokalavis AS et tilknyttet selskap med et eierskap på 49%. Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og Dølen AS. Agderposten Medier AS eier 49% av aksjene i Polaris Media Sør AS, og betraktes også som en nærstående part.

Hendelser etter balansedagen

Dom i sak om advokatansvar

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020 ikke tillates fremmet. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg. I dommen fra Borgarting lagmannsrett ble Polaris Media ASA ved datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge AS tilkjent MNOK 100 i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, samt dekning av saksomkostninger og forsinkelsesrenter. Dommen ble dermed rettskraftig.

Erstatningsbeløp, forsinkelsesrenter og dekning av saksomkostninger er bokført i 2021.

Nye lokale mediehus i Polaris Media

Fra nyttår har de lokale mediehusene Sykkylvsbladet og Sunnmøringen fusjonert og fått navnet Nyss. OPP og Opdalingen på Oppdal er også slått sammen som OPP. De nye, sammenslåtte mediehusene vil være bedre rustet til å videreutvikle medietilbudet i sine respektive regioner.I januar ble det kjent at Polaris Media har kjøpt de lokale mediehusene Nytt i Uka og Våganavisa. Nytt i Uka utgis i Ålesund og distribueres gratis til husstandene i Ålesund og nærliggende kommuner i et ukentlig opplag på ca. 40 000. Våganavisa i Svolvær har et opplag på rundt 1 800, og oppkjøpet gjør at Polaris Media for første gang er representert i Lofoten.

Rettssak om løsningrett til LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS

LL Inntrøndelagen eier ca. 38% av aksjene i Trønder-Avisa AS. Amedia kjøpte i mai 2020 ca. 94% av aksjene i LL Inntrøndelagen. Polaris Media anfører å ha krav på løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS. Bakgrunnen er at aksjonæravtale mellom aksjonærene i Trønder-Avisa AS fra 2010 gir løsningsrett i tilfelle eierskifte som endrer kontrollen i eierselskapene. Løsningsretten bestrides av LL Inntrøndelagen. Polaris Media har derfor reist søksmål mot LL Inntrøndelagen med krav om dom for at løsningsretten kan gjøres gjeldende, og rettssaken vil foregå i Inntrøndelag tingrett 23. til 25. mars 2021.

Polaris Media blir deleier i Mentor Medier og partene inngår en strategisk samarbeidsavtale

Den 9. mars 2021 inngikk Polaris Media og Mentor Medier en strategisk samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet vil Mentor Medier få tilgang til større ressurs- og utviklingskapasitet og være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen. Polaris Media vil med dette få økt volum, noe som gir potensiale for enda bedre produkter og tjenester i fremtiden. Som en del av dette er det inngått en egen samarbeidsavtale om annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim. Partene skal arbeide videre med en konkretisering av øvrige samarbeidsområder.

Samtidig med inngåelsen av den strategiske samarbeidsavtalen, kjøpte Polaris Media 12% av aksjene i Mentor Medier. Total kjøpesum for aksjeposten var MNOK 28,3.

Utvikling i driftssegmentene

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til elleve lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i den norske delen av konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største mediehuset. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter, kompetansesenter for brukermarked og kundesenter. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Det heldigitale mediehuset Steinkjer24 ble etablert i 2020 for å kunne dekke denne delen av Trøndelag bedre. I tillegg har Polaris Media Midt-Norge økt satsingen på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge var på MNOK 701 i 2020, en stabil utvikling fra MNOK 701 også i 2019. EBITDA ble redusert med MNOK 6 fra MNOK 111 i 2019 til MNOK 105 i 2020.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt tolv lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.

Nordvestlandet er en region som er påvirket av de store endringene innen olje- og gassnæringen og øvrig maritim næring. Det gir blant annet store svingninger i annonseinntekter innen kategorien stilling ledig, som i alle år har vektet tungt i eksempelvis Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Salg og Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet er preget av korona-pandemien, med en nedgang på MNOK 9 til MNOK 334 (343). Kostnadsbesparelser har ført til en økning i EBITDA fra MNOK 48 i 2019 til MNOK 51 i 2020.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av ni mediehus i Nordland og Troms og Finnmark, blant annet Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Altaposten (84%) og heldigitale Vesterålen Online (VOL). Se note 5 Datterselskap for en fullstendig oversikt over mediehusene i Polaris Media Nord-Norge.

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge endte på MNOK 219 i 2020, ned fra 231 i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere annonseinntekter som følge av korona-pandemien. Kostnadsbesparelser kompenserte nedgangen i inntekter, slik at EBITDA økte fra MNOK 25 i 2019 til MNOK 27 i 2020.

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til fem lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene. Selskapene som nå utgjør Polaris Media Sør, ble en del av Polaris Media-konsernet i januar 2020. 2020 har derfor vært et år der integrasjon med konsernet Polaris Media har hatt et stort fokus.

Omsetningen i Polaris Media Sør endte på MNOK 500 i 2020 med en EBITDA på MNOK 73. Omsetning og resultat i mediehusene i Polaris Media Sør var negativt påvirket av korona-pandemien i 2020.

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og Bømlo-Nytt. Polaris Media konsoliderte inn Bladet Sunnhordland AS med datterselskaper i sitt konsernregnskap fra 1. juni 2020, og 2020 var et integrasjons-år for Polaris Media Vest.

Omsetningen i Polaris Media Vest endte på MNOK 26 med en EBITDA på MNOK 5 for siste halvår av 2020. Omsetning og resultat i mediehusene i Polaris Media Vest var negativt påvirket av korona-pandemien i 2020.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal, Polaris Trykk Alta, Polaris Trykk Stord og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Gjennom kjøp av trykkeriene i Arendal og på Stord, har Polaris Media fått en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.

Omsetningen for 2020 økte med 26% til MNOK 373 (297) som et resultat av oppkjøpt trykkerivirksomhet i Arendal og på Stord. Polaris Trykk hadde i 2020 en EBITDA på MNOK 73 (57). Trykkeriinntektene ble negativt påvirket av korona-pandemien. Kostnadsreduksjoner har bidratt til resultatvekst.

I 2020 har ikke kostnadsbesparelser eller økte siviltrykkinntekter fullt ut kompensert for nedgangen innen avistrykk, noe som har gitt en svak nedgang i resultatet. Polaris Trykk viser imidlertid god markedsmessig utvikling gjennom stadig å vinne nye store oppdrag, i tillegg til fornyelser av eksisterende oppdrag.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten er samlet i Polaris Distribusjon, som består av Polaris Distribusjon Midt Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon. Selskapene er juridisk tilknyttet andre selskaper i konsernet, men rapporteres som et felles virksomhetsområde.

Korona-pandemien førte til en eksplosiv vekst i netthandel i 2020. Polaris Media har 34% eierandel i Helthjem Netthandel AS. Selskapet opplevde en sterk vekst i leverte pakker og tok en større markedsandel i 2020.

Omsetningen for distribusjonsvirksomheten i Norge gikk opp med 55% til MNOK 335 (215) i 2020. Årsaken til økningen i omsetning er oppkjøpt virksomhet, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon, i tillegg til underliggende vekst som følge av økt pakkedistribusjon og distribusjon av magasiner. Polaris Distribusjon oppnådde i 2020 en EBITDA på MNOK 13 (8).

Stampen Media

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst. Mediehusvirksomheten består av blant annet Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. I tillegg består konsernet av distribusjonsselskapet VTD og Wallstreet som driver med utendørsreklame.

Stampen Media er inkludert i resultatet til Polaris Media fra 25. april 2019. Resultattall rapportert for Stampen Media i 2019 er dermed ikke sammenlignbare med resultattall for 2020. Stampen Media har hatt en underliggende vekst i inntekter drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter, som har kompensert for nedgangen i papirbaserte annonseinntekter som følge av covid-19. Dette har ført til en meget god vekst i EBITDA i 2020. Polaris Media har vært med på å realisere forbedringer i driften og i den digitale utviklingen i Stampen Media, og har snudd underskudd til positive resultater. Polaris Media vil fremover bidra med sin kompetanse for å fortsatt bedre den digitale utviklingen i leser- og annonsørmarkedet, fortsatt styrke resultatene og sikre at mediehusene står godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag i en digital medieverden.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA, som i hovedsak består av konsernadministrasjon og felles tjeneste-senter for økonomi. Øvrig virksomhet fikk en samlet negativt EBITDA på MNOK 56 (59) i 2020.

Operasjonell og finansiell risiko

Polaris Media opererer i en bransje som er i sterk omstilling, og konkurransen fra store globale aktører som Google og Facebook er sterk. Dette stiller store krav til den videre utviklingen av produktene vi lager.

Utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i konsernet. Annonsemarkedet er et konkurranseutsatt marked som påvirkes av den generelle utviklingen i norsk og svensk økonomi samt strukturelle endringer. Effektene av covid-19 har satt den økonomiske utviklingen i samfunnet i en usikker situasjon hvor utfallsrommet er blitt større. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å redusere spredning av viruset og for å avhjelpe de negative økonomiske konsekvensene som følger av pandemien. I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har Polaris Media fra midten av mars opplevd en betydelig nedgang i annonsering og reklametrykk. Den norske delen av konsernet opplevde størst nedgang i annonseinntekter i mars og april, mens nedgangen var størst i april og mai for Stampen Media. Det har vært en bedring i annonseinntektene både i den norske og svenske delen av konsernet etter mai, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvor lenge pandemien vil vedvare og dermed hvor store konsekvensene blir for virksomhetene i Polaris Media i 2021.

Konsernet har gjennomført kostnadsreduserende tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av nedgangen i inntektene som følge av covid-19-pandemien. Tiltakene har i hovedsak bestått av permitteringer, midlertidige lønnsreduksjoner for ledelsen og kutt i kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring. Ettersom det har vært en bedring i annonsemarkedet de siste månedene, har tiltakene på personalkostnader nå opphørt, mens kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring fortsatt ligger på et lavt nivå.

Konsernet er eksponert for markedsrisiko (renterisiko og valutarisiko), likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har ansvaret for håndteringen av denne risikoen.

Renterisiko

Konsernets eksponering for endringer i rentene er hovedsakelig relatert til konsernets langsiktige lån med flytende rente. En økning i rente på to prosent vil øke rentekostnadene i konsernet med omtrent MNOK 10 (4).

Valutarisiko

Konsernet er eksponert for endringer i verdien av NOK relativt til andre valutaer, som primært gjelder for konsernets operasjonelle virksomhet i svenske kroner (SEK). Dersom kursen på SEK mot NOK endres 20 prosent, vil konsernets resultat endres med MNOK 6,7 i 2020. Polaris Medias operasjonelle valutarisiko er lav, da de fleste kontantstrømmer skjer i selskapenes lokale valuta.

Likviditetsrisiko

Konsernet hadde en kontantbeholdning på MNOK 710,3 hvorav MNOK 38,7 på sperret konto per 31. desember 2020 (MNOK 323,7 hvorav MNOK 26,3 på sperret konto). Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for det til enhver tid utestående beløpet på konsernkontoen.

Konsernet har i tillegg en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100 i Norge og MSEK 100 i Stampen Media.

I tillegg har konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN.no AS og Helthjem Netthandel AS med bokførte verdier på til sammen MNOK 2 559 (2 069). Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser på tidspunktet for avleggelsen av årsrapporten.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen er vurdert som lav ettersom konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Hoveddelen av betalingene er gjort ved forskuddsbetalte abonnement og annonser.

Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder i den norske delen av konsernet er 19 dager (2019: 19).

Se note 24 for mer informasjon om finansielle risikoer.

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar. I rapporten redegjør selskapet for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Rapporten er en del av årsberetningen.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 615 (1 250) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet, hvorav Stampen Media sysselsatte 565 årsverk. Ut over dette sysselsatte konsernet 176 (113) avisbud i Norge og 610 (939) avisbud i Stampen Media. Ved utgangen av 2020 hadde morselskapet 32 (28) årsverk fast ansatt.

2020 har vært et spesielt år for alle ansatte i konsernet. De ansattes innsats har vært av vesentlig betydning for virksomhetens resultater i året som gikk. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse for den innsats de ansatte har gjort og for det konstruktive samarbeidet som har vært med selskapets tillitsvalgte. Ansatte i trykkeriene og i distribusjonsvirksomheten har jobbet under strenge smitteverntiltak, mens mange ansatte i mediehus og administrasjon har hatt hjemmekontor store deler av året. Smittevernarbeidet har vært koordinert i en gruppe bestående av representanter fra alle underkonsern, mens gjennomførte smitteverntiltak har vært tilpasset smittesituasjonen i den aktuelle regionen. Konsernledelsen har også deltatt i dette arbeidet.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernet er bra. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2020. Samlet sykefravær for konsernets norske selskaper i 2020 var 4% (4%). I Stampen Media var sykefraværet på 4% (3%). Kvinneandelen blant konsernets fast ansatte var 43% i 2020, mens 38% av konsernets ledere var kvinner.

Konsernets virksomhet vurderes å ikke ha vesentlig påvirkning på det ytre miljø. Polaris Media jobber med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.

For ytterligere informasjon om likestilling og påvirkning på ytre miljø, henvises det til rapporten Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som er en del av årsberetningen.

Disponering av årsresultatet

Polaris Media ASA er morselskapet i konsernet. Polaris Media ASA hadde et årsresultat for 2020 på MNOK -16,3 (-3,0). Per 31. desember 2020 hadde Polaris Media ASA eiendeler på totalt MNOK 1 203,9 (956,4). Egenkapitalandelen var 29% (38%).  

Årets resultat i Polaris Media ASA foreslås disponert slik:

Overført til annen egenkapital:                                                   MNOK -16,3
Sum disponert:                                                       MNOK -16,3

Da Norge stengte ned etter covid-19, besluttet styret å kansellere det foreslåtte utbytte i 2020 for regnskapsåret 2019. Pandemien fortsetter å prege Norge og Sverige i 2021. Det har blitt foretatt mange kostnadsreduserende tiltak, herunder permitteringer og midlertidige lønnsreduksjoner i året som gikk. Styret foreslår derfor NOK 0 i utbytte for regnskapsåret 2020. Styrets ambisjon er at konsernets innsatsfaktorer må belønnes markedsmessig over tid, i henhold til selskapets lønns- og utbyttepolitikk. Styret og administrasjonen jobber for trygge arbeidsplasser og god verdiskapning for aksjonærene samtidig som konsernets mediehus skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget.

Forutsetning for fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2021 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Utsiktene fremover

Annonseinntektene hadde en positiv utvikling på slutten av 2020 sammenlignet med andre og tredje kvartal. Men den uforutsigbare smitteutviklingen skaper fortsatt betydelig usikkerhet i annonsemarkedet. Usikkerheten antas å vedvare en relativt lang periode fremover selv om vaksinering av befolkningen vil kunne redusere denne usikkerheten. Vi antar derfor at annonseinntektene, spesielt papirbaserte annonseinntekter, vil være negativt påvirket av pandemien frem til store deler av befolkningen er vaksinert og de fleste smitteverntiltakene har opphørt.

Som en følge av dette, forventer vi at de samlede inntektene også i 2021 vil være preget av pandemien, men ikke i like stor grad som i 2020. Abonnementsinntektene forventes å øke gjennom fortsatt vekst i antall digitale abonnenter, i tillegg til økt betalingsvillighet og økte priser på de digitale innholdsproduktene, ikke minst i mediehusene i Stampen Media.

Det forventes reduserte inntekter fra tradisjonell avistrykk i takt med fallende volum for mediehusenes papiraviser. Inntektene fra siviltrykk forventes imidlertid å vokse i 2021, særlig som følge av utvidet kapasitet med ny produksjonslinje (fals) på den ene trykkpressen i Polaris Trykk Trondheim. Trykkerivirksomheten forventes fortsatt å levere et vesentlig bidrag til konsernets finansielle resultater i 2021.

Det antas at distribusjonsinntektene fortsatt vil påvirkes positivt av økt pakkedistribusjon både i Norge og Sverige. Den norske delen vil i tillegg få økte inntekter fra lørdags-distribusjon av aviser gjennom Aktiv Norgesdistribusjon.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2020, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi bekrefter at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor.

 

Trondheim, 15. mars 2021


 

 
Legg til i min rapport