Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31. desember 2020 NOK 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende NOK 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2020 er NOK 3,25 (2,95). Styret foreslår at det for 2020 utbetales et utbytte på NOK 0 (0) per aksje. Se omtale av utbyttebeslutning for 2019 og styrets forslag til utbytte for 2020 på NOK 0 i styrets beretning og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs. Ved inngangen til 2020 var aksjekursen NOK 35,20. Ved utgangen av 2020 var aksjekursen NOK 54,00. Høyeste aksjekurs i 2020 var NOK 61,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 85% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2020 hadde en betydelig økning sammenlignet med 2019. Det ble gjennomført 2 677 (1 039) handler i aksjen og det ble omsatt 1 329 830 (6 477 421) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2020 var NOK 53 101 336 (192 709 176). Sammenligningstallene (2019) for antall aksjer omsatt og samlet omsetning i aksjen bærer preg av at Sparebank 1 SMN solgte sin beholdning på 5 584 508 aksjer i mars 2019. Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres, og alle ansatte får årlig tilbud om å tegne aksjer til rabattert kurs.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til det.

Tilbakekjøp av aksjer og utstedelse av nye aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 889 741, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Videre har styret fullmakt til å utstede nye aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 978 536 i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. I tillegg har styret fullmakt til å utstede nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 446 339 i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmaktene gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel slik at de skal opphøre 30. juni 2021.

Ved inngangen til 2020 eide Polaris Media ASA totalt 163 409 egne aksjer. I 2020 har selskapet solgt 59 895 aksjer til ansatte i konsernet gjennom aksjeprogrammet for ansatte. Salgspris per aksje var NOK 29,11 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2020 eier Polaris Media totalt 103 514 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31. desember 2020 var det 1198 (1035) aksjonærer i selskapet. 

De ti største aksjonærene i selskapet per 31. desember 2020 var:

 

AksjonærAntall aksjerProsent
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %
THE BANK OF NEW YORK2 510 3565,1 %
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1 838 1633,8 %
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %
SOFELL AS855 3841,7 %
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND725 1521,5 %
AMBLE INVESTMENT AS554 4861,1 %
Sum 10 største42 630 363 87,1 %
 Øvrige aksjonærer6 296 41812,9%
Sum alle48 926 781100,0 %
Legg til i min rapport