Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2020 ble et helt spesielt år, sterkt preget av covid-19-pandemien både i Norge og Sverige – og resten av verden. Våre mediehus har virkelig fått bekreftet hvor viktig samfunnsoppdraget er. Innbyggerne har i større grad enn noen gang søkt til mediehusene for oppdatert og sannferdig informasjon. Økningen i antall brukere og ikke minst sidevisninger har vært formidabel, og vi har fått en sterk vekst i antall digitale abonnement. Mediehusenes sterke posisjoner har blitt enda sterkere i pandemiåret 2020.

Antall abonnenter totalt i konsernet var 574.000 ved årsskiftet. Av disse var 246.000 rene digitale abonnement. Samtidig er det i snitt 913.000 mobilbrukere som daglig er innom nettsidene til våre mediehus. I løpet av året økte også månedstallet for sidevisninger til rundt 250 millioner. Alle disse tallene underbygger at Polaris Media nå har fått en posisjon som et ledende skandinavisk mediekonsern.

 Til tross for omfattende smitteverntiltak, spesielt i Norge, oppnådde vi i 2020 en resultatvekst for konsernet. Det er vi godt fornøyde med. Selv når vi ser bort fra det vi mottok av direkte koronakompensasjon i Norge og generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte i Sverige, var det en vekst mot året før. Annonseinntektene ble sterkest rammet av pandemien. Disse inntektene ble redusert med ca 200 mill. sammenlignet med året før. Etter at pandemien hadde ført til omfattende nedstenging i mars, fryktet vi en enda større svikt i løpet av året. I stedet greide vi gjennom fortsatt vekst i brukerinntektene og reduserte kostnader å kompensere for annonsenedgangen – og dermed legge frem et bedre resultat enn året før.

 Det gjøres en imponerende jobb av alle ansatte i konsernet, både de som har hatt hjemmekontor og de som har vært på jobb med strenge smitteverntiltak. Det har særlig vært krevende med utstrakt bruk av hjemmekontor, og vi forstår at mange kan bli både leie, frustrerte og til og med ensomme. Vi har prøvd å legge til rette for et mest mulig inkluderende arbeidsmiljø, men det har vært en ny og uvant utfordring for oss alle. Situasjonen har stilt store krav både til ledere, ansatte og tillitsvalgte, og jeg er glad for at samarbeidet og dialogen har vært svært god gjennom hele denne perioden. 

 Polaris Media har i 2020 fått styrket sin posisjon som et nasjonalt mediekonsern i Norge. Dette etter etableringen av Polaris Media Sør fra 4. januar og etableringen av Polaris Media Vest fra 1. juni. For begge har resten av året vært preget av arbeid med integrasjon mot resten av konsernet, men nå er grunnlaget lagt for videre vekst og utvikling.

 Resultatet i Sverige ble vesentlig forbedret i 2020, og også her er økte abonnementsinntekter og reduserte kostnader sentrale faktorer. Det er flott å se den sterke digitale fremgangen, ikke minst i Gøteborgsposten. Ellers går distribusjonsselskapet VTD nå med overskudd etter mange år med røde tall. Fremgangen til Stampen Media legges merke til i det svenske mediemarkedet.

 Pandemien har ført til en eksplosiv vekst i netthandel både i Norge og Sverige. Helthjem Netthandel som Polaris Media eier sammen med Schibsted, opplevde en sterk vekst i leverte pakker i 2020, og selskapet tok en større markedsandel. Også VTD i Stampen Media har fått en god vekst i levering av pakker.

 Polaris Trykk oppnådde god lønnsomhet i 2020 på tross av reduserte inntekter. Gjennom kjøp av trykkeriene i Arendal og på Stord, har vi fått en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.

 Ellers gleder vi oss over flere mindre strukturelle grep som er gjennomført i 2020 og begynnelsen av 2021. Mediehuset Nyss er etablert gjennom en sammenslåing av Sunnmøringen og Sykkylvsbladet, der sistnevnte ble kjøpt våren 2020. Etter kjøpet av en majoritetspost i selskapet, er OPP etablert som et samlende mediehus i Oppdal og Rennebu gjennom en sammenslåing med Opdalingen. Videre er det gjennomført kjøp av Våganavisa i Svolvær, kjøp av en majoritetsposisjon i Hitra-Frøya og kjøp av gratisavisene Nytt i Uka i Ålesund og Stjørdals-Nytt i Stjørdal.

 Som følge av den nye konkurransesituasjonen i Trøndelag, ble det heldigitale mediehuset Steinkjer24 etablert i oktober. Dette i tillegg til økt satsing på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt.  

 Etter et krevende år preget av covid-19-pandemien, er Polaris Media godt posisjonert for videre vekst og utvikling både i Norge og Sverige. Konsernet har god likviditet og negativ gjeld. Vi er godt rustet for nye strukturgrep.

 

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2020

1. kvartal

 • Det regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør etableres, og konsernets dekningsområde utvides med regionale og lokale mediehus, trykkeri og distribusjonsvirksomhet i Agder, Vestfold og Telemark

 • Omfattende smitteverntiltak og beredskapsplaner innføres når covid-19-pandemien rammer Norge og Sverige, mediehusene driftes fra hjemmekontor

 • Foreslått utbytte på MNOK 90 kanselleres som følge av usikkerhet knyttet til de negative resultateffektene av covid-19-pandemien

 • Sterk vekst i antall digitale abonnenter i både Norge og Sverige, konsernet passerer 200 000 digitale abonnenter

 • Fædrelandsvennen ble kåret til årets lokalavis i Europa i designkonkurransen European Newspaper Award

 • Konsernet tar opp nytt lån på MNOK 300 for å øke den finansielle fleksibiliteten

 • Hege Veiseth overtar som CFO i Polaris Media

2. kvartal

 • Polaris Media kjøper majoritetsandel i mediehuset Sunnhordland og etablerer en ny region, Polaris Media Vest, bestående av to mediehus, ett trykkeri og distribusjonsvirksomhet med base på Stord

 • Sunnmørsposten kjøper samtlige aksjer i Sykkylven Media (Sykkylvsbladet) og planlegger en sammenslåing av Sykkylvsbladet og Sunnmøringen som får navnet Nyss

 • Polaris Media Midt-Norge blir majoritetseier i Midt Norsk Avisdrift (Stjørdals-Nytt)

 • Oddvar Ustad overtar som administrerende direktør i Polaris Trykk

3. kvartal

 • Mediehusene leverer innhold av høy kvalitet og blir anerkjent med internasjonale og nasjonale mediepriser. Göteborgs-Posten vinner Guldspaden for andre år på rad, og Dølen vinner pris for årets lokale historie under Mediebedriftenes priskonkurranse

 • Polaris Media får medhold i lagmannsretten i rettssaken vedrørende advokatansvar i forbindelse med dårlig rådgivning ved salg av eierandel i Finn.no i 2015. Konsernet blir tilkjent erstatning på MNOK 100. Dommen blir anket til Høyesterett av motparten (i januar 2021 ble det kjent at Høyesteretts ankeutvalg besluttet at anken ikke tillates fremmet)

 • Polaris Media Midt-Norge kjøper majoritetsandel i Mediehuset Opp på Oppdal og forbereder en fusjon med det lokale mediehuset Opdalingen

 • SVT kjøper Göteborgs-Postens dokumentar «Hundra dagar» om koronapandemien

4. kvartal

 • Det heldigitale mediehuset Steinkjer24 etableres for å kunne dekke nordre del av Trøndelag bedre. I tillegg økes satsingen på næringsliv i mediehusene i Polaris Media Midt-Norge gjennom lanseringen av nettstedet MN24

 • Polaris Media utvider ytterligere i Midt-Norge og blir eneeier i mediehuset Hitra-Frøya

 • Polaris Media beslutter å bytte til et nytt felles redaksjonelt system for alle mediehus i Norge, og inngår avtale med Schibsted om bruk av deres redaksjonelle plattform Core News Product (CNP)

 • Polaris Media, Amedia og Schibsted inngår et forpliktende samarbeid for å forhandle om rettighetene til å vise norsk fotball i perioden 2023-2028

 • Storgøteborgs satsing for 2021 kunngjøres, med frekvensøkning på Mölndals-Posten og Kungsbacka-Posten, samt oppstart av Partille Tidning som tredagers digital avis.

 • Polaris Trykk Trondheim installer ny produksjonslinje på KBA Cortina pressen, som medfører økt kapasitet og satsing på nye inntekter og kostnadseffektiv drift.

 • Økt volum av distribuerte pakker fra Helthjem Netthandel gjennom hele året, med rekord i antall distribuerte pakker i fjerde kvartal.

Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2020. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media 
(tall i MNOK om ikke annet er angitt)
20201)20192) 
Omsetning3 5162 343 
 EBITDA421191  
Normalisert EBITDA 320184 
Engangseffekter/omstillingskostnader1-60 
IFRS-16 effekter leiekostnader9967  
    
Resultat før skatt206144 
Årets resultat158144 
    
EBITDA-margin12,0%8,1% 
    
Investeringer i driftsmidler8551 
Investeringer i finansielle aktiva115 
Investeringer i virksomhet278 102  
    
Totalkapital5 7194 150 
Egenkapital2 8662 333 
Netto rentebærende gjeld-204-123 
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,5-0,4 
Likvide midler710324 
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, 
leiekostnader etter IFRS 16 og mottatte utbytter i 
henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 3)6350 
Antall trykkerier75 
Antall distribusjonsselskaper64 
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 6151 250 
Antall abonnenter 31.12574 371409 430 
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)3)447 506342 286 
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)3)950 229668 090 
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)3)19,0 mill.12,7 mill. 
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)3)37,8 mill.23,3 mill. 
    
Antall aksjonærer1 1981 035 
Antall aksjer (1000)48 927 48 927 
Resultat per aksje3,32,9 
Utbytte per aksje0,00 
Direkteavkastning0%0% 
    
Aksjekurs per 31.1254,037,1 
Børsverdi per 31.122 642,11 814

 1) PM Sør ble kjøpt opp den 4. januar 2020 og er inkludert hele året 2020, mens PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020. Ingen av disse er inkludert i 2019.

2) Som en følge av at oppkjøpet med Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

3) Polaris Media eier 43 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus og en gratisavis. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet elleve lokale og regionale mediehus og fire gratisaviser.

 

 20192020
EBITDA-margin12%8,1%

 

  


Utvikling i utbytte og direkteavkastning

* Se omtale av utbyttebeslutning for 2019 og styrets forslag til utbytte for 2020 i årsberetningen og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Styrets forslag til utbytte for 2020 på NOK 0 legges frem for generalforsamlingen i mai 2021.

Brukerposisjoner


 


Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias mediehus, trykkeri og distribusjonsselskap på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark.

Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019, ble konsernet ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 inngikk Polaris Media avtale med Schibsted om kjøp av deres mediehus i Agder, og etablerte sammen med Agderposten Medier i januar 2020 det nye regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør, hvor Polaris Media er majoritetseier. I løpet av 2020 har også Polaris Media Vest blitt etablert, ved oppkjøp av majoritetsandel i Mediehuset Sunnhordland. Polaris Media har dermed tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern, til å få en nasjonal posisjon i Norge med en mye større tyngde i løpet av 2020.

Polaris Media er organisert i åtte virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Media Sør
 • Polaris Media Vest
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Ved utgangen av 2020 består Polaris Media av 59 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige, samt fire tilknyttede mediehus i Norge, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har ved utgangen av 2020 til sammen 428 000 daglige brukere på desktop, 913 000 daglige brukere på mobil og 53,1 millioner sidevisninger per uke i snitt i 2020 [1]. Mediehusene opplever fortsatt god vekst i antall abonnenter og har ved utgangen av 2020 til sammen 574 371 abonnenter, herav 246 079 rene digitale abonnenter.

Polaris Trykk er et ledende trykkeriselskap i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir. Konsernet trykker ved utgangen av året 109 avistitler, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir.

Polaris Media har viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (9.99 %), Helthjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), Avisa Nordland (38 %), Trønderavisa konsern (10 %) og MazeMap (10 %). Polaris Media kjøpte 20 % av aksjene i Folkeinvest i mars 2021.   

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Ledende digitale brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Være en attraktiv arbeidsplass
 • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i årsberetningen og i konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2020.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret virksomheter normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport

Våre selskaper

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Torry Pedersen

1957Styreleder (ansatt i Schibsted)

Torry Pedersen har 40 års erfaring fra mediebransjen. Han har arbeidet i Schibsted i 32 år, det meste av tiden i VG, der han var del av selskapets toppledelse i 23 år. Han har vært ansvarlig redaktør/adm.dir. for VG-konsernet som helhet, og var den første lederen da VGs digitale virksomhet ble etablert som eget selskap. Under Pedersens ledelse ble VG utviklet til Norges ledende nettsted. Han har også vært medlem av Schibsteds konsernledelse, og i flere år møtt som observatør i Schibsteds konsernstyre. Pedersen har hatt en rekke styreverv i ulike Schibsted-selskaper både i Norge og Sverige.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem, nestleder (ansatt i NWT Media)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef, ekonomicolumnist og nå arbeidende nestleder. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i NWT Gruppen AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fem skianlegg. Hun er også styremedlem og nestleder i Medieföretagen, NME News Media Europe og styreleder i TU Medier i Sverige.

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Europris ASA og Motor Gruppen og er styreleder i Placewise Group, Vinje Ullvarefabrikk (Lanullva) og The Velixio Group. Sollid Storehaug har studert statsvitenskap. Hun har gjennomført Executive Board Programme ved INSEAD og executive programmer for både Blockchain og digitale plattformer program ved MIT. Hun gjennomførte nettopp programmet «Strategy in the Age of Digital Disruption» ved INSEAD.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalsskole (1977). Var CFO i Schibsted ASA 1999-2019, og seniorrådgiver frem til våren 2020. Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger er daglig leder i Blommenholm Industrier AS. Berger er styreleder i Yara ASA og sitter i flere andre styrer.

Camilla Tepfers

1969Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Tepfers er utdannet sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring med digitalisering og tjenesteinnovasjon. I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet. Hun er i dag partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, som ble etablert i 2008. Hun innehar flere verv og har styreerfaring fra en serie ulike bransjer. Hun har skrevet flere pensumbøker ved norske universitet og høyskoler. Hun har hatt stilling som universitetslektor i en rekke årrekke ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU, og har sittet i styret i SINTEF Digital og SINTEF. Tepfers regnes som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.


Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Komplett Bank, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Stefan Persson

1956Styremedlem (styremedlem i NWT Gruppen AB)

Stefan Persson har mer enn 35 års erfaring fra revisjonsarbeid og ca. 20 års erfaring fra operative ledelsesfunksjoner i EY på både lokalt, nordisk og globalt nivå. Persson gikk av som partner i EY i 2016 og har etter dette jobbet som konsulent. Ved siden av konsulentarbeidet har Persson flere styreverv, blant annet som styremedlem i NWT Gruppen AB.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU, med et ufullført hovedfag i filmvitenskap. Han har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg, medieutvalg og forhandlingsutvalg.

Guri Svarva

1960Styremedlem (representerer ansatte)

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Marit Heiene

1961Styremedlem (representerer ansatte)

Marit Heiene (Romsdals Budstikke) har cand.mag. med kirkemusikk fra Trøndelag Musikkonservatorium, og spansk og norsk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt ped.sem. og statsvitenskap. Etter ufullført Norsk journalisthøgskole, har hun vært journalist i Programbladet, i nyhetsbyrået IPS, og siden 1998 i Romsdals Budstikke. Heiene har vært klubbleder i Budstikka i flere perioder, sittet i NJs valgkomité og i NJs MBL-forhandlingsutvalg, og vært leder og nestleder i Møre og Romsdal Journalistlag.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består per 31.12.2020 av ni toppledere i konsernet. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen, strategisk og digital utvikling og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i åtte virksomhetsområder med egne styrer. De operative lederne for virksomhetsområdene Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet (samme leder), Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Sør og Stampen Media var i 2020 med i KL. I tillegg er ansvarlige redaktører i  Adresseavisen og Fædrelandsvennen, CFO og konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling med i KL.

Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør/viseadm. dir. (1991-95) og adm. dir. i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008, og konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, samt Stampen Media. Han er styreleder i Fjordkraft, AtB og Papirkjøp, og styremedlem i FINN.no og Trønder-Avisa. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter og styremedlem i Norsk Jazzforum. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 – 2013.

Hege Veiseth

1977CFO

Hege Aasen Veiseth er utdannet siviløkonom ved NHH i 2000 og statsautorisert revisor ved BI i 2004. Hun har tidligere jobbet som CFO og Group Financial Controller i EMGS ASA (2007-2020). Før dette jobbet Veiseth som revisor i EY (2000-2007).

Veiseth sitter i styret i Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk og er styreleder i Adresseavisens Pensjonskasse.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon med fordypning økonomisk styring fra Trondheim Økonomiske Høgskole og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (1985-1989), økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS (1990-1999), og økonomidirektør i Adresseavisen ASA fra 1999. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Polaris Media Midt-Norge av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom sentral enhet for Brukermarked, Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i Trondheim Symfoniorkester & Opera og styremedlem i Ski-VM Trondheim 2025. Dessuten styremedlem i MazeMap, Faktisk.no og HeltHjemNetthandel hvor Polaris Media har eierinteresser. Hun er tidligere styreleder i MBL, nå leder for valgkomitéen i MBL (Mediebedriftenes Landsforening).

Kirsti Husby

1972Sjefredaktør Adresseavisen

Kirsti Husby er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har i tillegg en cand. Mag. Grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. I 2012 ble hun utviklingsredaktør før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006, før hun selv ble sjefredaktør i 2017.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand. mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-1993), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-1994), ansvarlig redaktør (1994-2007) og administrerende direktør (2002– 2007) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-2009).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 25 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad Tidende, Folkebladet, iTromsø, iNord, Nordavis, Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL Vesterålen Online. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og Polaris Distribusjon og varamedlem i Trønder-Avisa og Polaris Media Midt-Norge. Rise er også medlem i hovedstyret og arbeidsutvalget i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Håvard Kvalheim

1983Konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling

Håvard Kvalheim er utdannet siv.ing./master of science innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 2008, med spesialisering innen data og finans. Kvalheim har tidligere jobbet som konsulent i Ernst & Young. Fra 2010 har Kvalheim jobbet som Forretningsutvikler, Prosjektdirektør og Konserndirektør digitale annonseprodukter, Konserndirektør digital utvikling og nå Konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media.

Kvalheim sitter i styret i Stampen Media, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest, Sunnmørsposten og iNord, samt som varamedlem i Polaris Media Nord-Norge.

Johan Hansson

1971Administrerende direktør i Stampen Media

Johan Hansson er utdannet siviløkonom ved Lunds Universitet 1997. Han har en offisereksamen fra Infanteriets Officerhögskola 1995. Johan jobbet i 1997-2000 på STS Education som ansvarlig for rekruttering og for virksomheten i England og Irland med base i Brighton.

Han startet sin mediekarriere på Metro International i London som management trainee i 2000, senere ansvarlig for Metros lansering i Hong Kong i 2002 og ansvarlig for virksomheten i Nord-Amerika i årene 2003-2005.

I 2006-2012 drev Johan egen konsulentvirksomhet i New York med fokus på bedriftsutvikling og han hadde interim-roller innen media og software blant annet som direktør for en IT-startup i India i 2007-2009. Fra 2013 til 2016 var Johan direktør i Roxen med ansvar for virksomheten i USA. Roxen utvikler redaksjonelle publiseringssystemer. Siden 2017 har han vært administrerende direktør i Stampen Media. Johan sitter i Tidningsutgivarnas styre.


Eivind Ljøstad

1967Sjefredaktør/Administrerende direktør i Fædrelandsvennen

Eivind Ljøstad er oppvokst i Arendal og har vært sjefredaktør i Fædrelandsvennen siden 2010, og publisher i mediehuset siden 2016. I 2009 var Ljøstad sjefredaktør i Agderposten.

Ljøstad jobbet 18 år i Dagbladet før han flyttet tilbake til Sørlandet. I Dagbladet hadde han ulike lederroller i 10 år, blant annet kveldsredaktør og nyhetsredaktør.

Ljøstad har studert journalistikk i Kristiansand og har historie mellomfag og statsvitenskap grunnfag fra Universitetet i Oslo.


Nils Gauslaa

1955Admistrerende direktør i Polaris Media Sør

Nils Kristian Gauslaa er utdannet siviløkonom ved NHH i 1978 med høyere revisoreksamen NHH i 1982. Han har erfaring som konsulent i Peat Marwick Nederland (1978-1984) i Den Haag, egen virksomhet Lillesands-Posten (1984-94), økonomidirektør i Viking Supply Ships, Kristiansand (1989-94) og administrerende direktør i Agderposten Medier ASA (1994-2019).

Gauslaa er styreleder i Agderposten, Varden, Polaris Markedstjenester, PM Grafisk Sør, PM Teknologi Sør og PM Tjenestesenter Sør.


Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av åtte virksomhetsområder: Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest, Polaris Trykk, Polaris Distribusjon og Stampen Media (Sverige). I tillegg eier Polaris Media 34% i Helthjem Netthandel og 9,99% av aksjene i FINN.no AS gjennom datterselskapene Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, OPP, Hitra-Frøya, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt (80%), Mediehuset Innherred (76,7 %) og Brønnøysunds Avis (69,4%). OPP og Opdalingen ble 1. januar 2021 fusjonert i mediehuset OPP. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Media Midt-Norge Salg, Xmedia, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no (9,96%).

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

 

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Sykkylvsbladet, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (96,2%), Vigga, Fjordabladet og Dølen (50%). Fra 1. januar 2021 ble Sunnmøringen og Sykkylvsbladet slått sammen til mediehuset Nyss.

Økonomiske nøkkeltall:
 
 
Brukerposisjoner:

*Daglige lesere: Dølen, Fjuken, Sunnmøringen og Vigga ikke målt i F&M 

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesterålens Avis, samt gruppens multimediale selskaper iNord og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no. I januar 2021 kjøpte Polaris Media Nord-Norge Våganavisa.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

 

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister (86,2%), Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Av øvrig virksomhet omfatter Polaris Media Sør Markedstjenester, PM Tjenestesenter, PM Teknologi Sør, og PM Grafisk Sør.

Polaris Media eier 51% av Polaris Media Sør.

Økonomiske nøkkeltall:

*Polaris Media Sør ble oppkjøpt 1.1.2020 og er inkl. for hele 2020 med sammenligningstall for 2019. Trykk og distribusjonsvirksomheten er inkl. i egne virksomhetsområder med tall for 2020.
** EBITDA 2020 inkluderer en kostnadsreduksjon på ca. MNOK 30 mill. knyttet til pensjon.

Brukerposisjoner:

 

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og dets datterselskap Bømlo-Nytt. I tillegg har Bladet Sunnhordland deleierskap i Os og Fusaposten og Grenda.

Polaris Media eier 50,9% av Bladet Sunnhordland.

Økonomiske nøkkeltall:

*Omsetning og EBITDA: Polaris Media Vest ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20 med sammenligningstall for samme periode i 2019. Trykk og distribusjonsvirksomheten er inkl. i egne virksomhetsområder med tall for 2020.

Brukerposisjoner:

 

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal (51%), trykkerivirksomheten i Bladet Sunnhordland (50,9%), Polaris Trykk Alta og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%). Polaris Trykk har også eierskap i Amedia Trykk Bodø (38%).

Økonomiske nøkkeltall:

*Polaris Trykk Arendal ble oppkjøpt med virkning fra 4. januar 2020, og er inkl. for hele 2020, mens Bladet Sunnhordland, avdeling trykk, ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20. Ingen sammenligningstall for 2019 er innarbeidet

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten består av Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Sør (51%) og Sunnhordland Distribusjon (51%).

Økonomiske nøkkeltall:

*Omsetning og EBITDA: Polaris Distribusjon-Sør ble oppkjøpt med virkning fra 4. januar 2020, og er inkl. for hele 2020, mens Sunnhordland Distribusjon ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20. Ingen sammenligningstall for 2019 er innarbeidet
**Årsverk: I tillegg kommer bud på 173 i 2020 (110 i 2019)

 

Stampen Media

Polaris Media eier Stampen Media gjennom holdingselskapet PNV Media AB, hvor aksjonærene er Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%). PNV Media AB eier 51 % av Stampen Media.

Stampen Media er et av Sveriges ledende mediehuskonsern, og består av mediehusene Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning, TTELA, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten og Lokaltidningen Stenungsund, i tillegg til fire gratisaviser. I tillegg inngår distribusjonsvirksomheten Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) og trafikkreklameselskapet Wallstreet Media i Stampen Media-konsernet.

Økonomiske nøkkeltall:

* Omsetning og EBITDA: Stampen Media ble kjøpt den 24. april 2019, og 2019 inkl. derfor tall for perioden 24.04.19-31.12.19
* Årsverk: I tillegg kommer bud på 610 i 2020 (939 i 2019)

Brukerposisjoner:


Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

Ja, hva skal man si? 2020 ble året som det kommer til å bli snakket om i generasjoner, også blant ansatte i Polaris Media. Med stor entusiasme og pågangsmot så vi mot et år hvor ansatte i Polaris Media skulle bidra til at Polaris Media utviklet seg videre for å bli en enda bedre arbeidsplass. 12. mars smalt det, Norge som land ble stengt ned og det hersket stor usikkerhet og en uro om hvordan dette skulle utvikle seg også i Polaris Media. Prognosene som ble lagt frem for konsernet over hvordan det i verste fall kunne ende, var lite hyggelig lesing. Jeg som konserntillitsvalgt, konsernutvalget og alle tillitsvalgte i konsernet satte straks i gang møtevirksomhet og planlegging om hvordan vi skulle håndtere dette på best mulig måte. Det var hyppig og god dialog mellom meg som konserntillitsvalgt og konsernsjef Per Axel Koch og mellom konsernutvalget og konsernledelsen. Det som utkrystalliserte seg etter hvert som pandemien skred frem, var hvordan pandemien påvirket de forskjellige delene av konsernet i forskjellig grad. Annonsemarkedet stupte over natten og ansatte i markedsavdelingene og trykkeriene måtte bære den kanskje tyngste børa i form av permitteringer og usikkerhet om fremtida. I redaksjonene og i distribusjon ble permitteringer brukt i liten grad, men pandemien satte sitt preg på hverdagen med et arbeidspress og en belastning som var høyere enn vanlig, utstrakt bruk av hjemmekontor, stadige endringer og også der en konstant usikkerhet. De ansatte møtte likevel utfordringen og sørget for rekordhøye lesertall og store mengder leverte pakker i alle mediehus og distribusjonsselskaper.

Det er imidlertid viktig å påpeke at de gode resultatene ikke kommer uten kostnad. Det er viktig å huske at lista ligger høyere enn det som trolig er forsvarlig på sikt. Faren er at den økte arbeidsbelastningen blir den nye normen. Konsernets tillitsvalgte er bekymret for at dersom belastningen forblir på dette nivået, vil vi kunne risikere flere ansatte med sykemeldinger på sikt.

Smittevern har også vært noe som vi tillitsvalgte, HR og konsernledelsen har brukt mye tid på. Dette arbeidet har vært veldig viktig for å unngå smitteutbrudd og i verste fall nedstenging. Dette har vært viktig i alle selskaper i konsernet, men spesielt viktig i trykk og distribusjon, hvor hjemmekontor er umulig. Dersom medarbeidere i disse avdelingene skulle havne i karantene, ville det fått følger i form av stengte virksomheter. Konserntillitsvalgt, konsernutvalget og konsernledelsen samarbeidet om en overordnet spørreundersøkelse som inneholdt forskjellige spørsmål om smittevern og oppfølging av smittevern i konsernet. Svarprosenten på undersøkelsen var veldig god og tilbakemeldingene var generelt veldig gode. Hjemmekontor og digitale møter har blitt den nye hverdagen til mange ansatte, her har det vært veldig viktig å få oversikt over behovene for tilrettelegging for den enkelte ansatte og at rammene som gjelder i arbeidslivet fortsatt blir fulgt.

Bedriftsbesøk og fysiske møter er en viktig del av min hverdag som konserntillitsvalgt og av naturlige årsaker har det blitt mye mindre av dette i år. Jeg har likevel fått gjennomført noen besøk, og spesielt hyggelig var det å få møte nye kolleger i Polaris Media Sør. Undertegnede og leder av underkonsernutvalget for PM Sør fikk anledning til å besøke alle våre selskaper, noe jeg satte stor pris på. Jeg fikk også gjennomført besøk hos noen av våre selskaper på Nordvestlandet og i Nord-Norge, men pandemien satte dessverre en stopper for flere bedriftsbesøk. Jeg håper det blir mulig å gjennomføre flere i året som kommer, og ikke minst få anledning til å treffe våre nye kolleger i de nye selskapene som har blitt en del av Polarisfamilien. Avslutningsvis vil jeg takke for den uvurderlige innsatsen alle tillitsvalgte i konsernet gjør og spesielt innsatsen under den pågående pandemien. Uten gode tillitsvalgte og et godt samarbeid med ledelse blir det vanskeligere å nå målene vi sammen har satt oss for årene som kommer.

                                                                                                 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport