Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias mediehus, trykkeri og distribusjonsselskap på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark.

Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019, ble konsernet ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 inngikk Polaris Media avtale med Schibsted om kjøp av deres mediehus i Agder, og etablerte sammen med Agderposten Medier i januar 2020 det nye regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør, hvor Polaris Media er majoritetseier. I løpet av 2020 har også Polaris Media Vest blitt etablert, ved oppkjøp av majoritetsandel i Mediehuset Sunnhordland. Polaris Media har dermed tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern, til å få en nasjonal posisjon i Norge med en mye større tyngde i løpet av 2020.

Polaris Media er organisert i åtte virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Media Sør
 • Polaris Media Vest
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Ved utgangen av 2020 består Polaris Media av 59 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige, samt fire tilknyttede mediehus i Norge, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har ved utgangen av 2020 til sammen 428 000 daglige brukere på desktop, 913 000 daglige brukere på mobil og 53,1 millioner sidevisninger per uke i snitt i 2020 [1]. Mediehusene opplever fortsatt god vekst i antall abonnenter og har ved utgangen av 2020 til sammen 574 371 abonnenter, herav 246 079 rene digitale abonnenter.

Polaris Trykk er et ledende trykkeriselskap i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir. Konsernet trykker ved utgangen av året 109 avistitler, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir.

Polaris Media har viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (9.99 %), Helthjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), Avisa Nordland (38 %), Trønderavisa konsern (10 %) og MazeMap (10 %). Polaris Media kjøpte 20 % av aksjene i Folkeinvest i mars 2021.   

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Ledende digitale brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Være en attraktiv arbeidsplass
 • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i årsberetningen og i konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2020.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret virksomheter normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport