Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2020. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media 
(tall i MNOK om ikke annet er angitt)
20201)20192) 
Omsetning3 5162 343 
 EBITDA421191  
Normalisert EBITDA 320184 
Engangseffekter/omstillingskostnader1-60 
IFRS-16 effekter leiekostnader9967  
    
Resultat før skatt206144 
Årets resultat158144 
    
EBITDA-margin12,0%8,1% 
    
Investeringer i driftsmidler8551 
Investeringer i finansielle aktiva115 
Investeringer i virksomhet278 102  
    
Totalkapital5 7194 150 
Egenkapital2 8662 333 
Netto rentebærende gjeld-204-123 
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,5-0,4 
Likvide midler710324 
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, 
leiekostnader etter IFRS 16 og mottatte utbytter i 
henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 3)6350 
Antall trykkerier75 
Antall distribusjonsselskaper64 
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 6151 250 
Antall abonnenter 31.12574 371409 430 
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)3)447 506342 286 
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)3)950 229668 090 
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)3)19,0 mill.12,7 mill. 
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)3)37,8 mill.23,3 mill. 
    
Antall aksjonærer1 1981 035 
Antall aksjer (1000)48 927 48 927 
Resultat per aksje3,32,9 
Utbytte per aksje0,00 
Direkteavkastning0%0% 
    
Aksjekurs per 31.1254,037,1 
Børsverdi per 31.122 642,11 814

 1) PM Sør ble kjøpt opp den 4. januar 2020 og er inkludert hele året 2020, mens PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020. Ingen av disse er inkludert i 2019.

2) Som en følge av at oppkjøpet med Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

3) Polaris Media eier 43 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus og en gratisavis. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet elleve lokale og regionale mediehus og fire gratisaviser.

 

 20192020
EBITDA-margin12%8,1%

 

Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport


Legg til i min rapport

Utvikling i utbytte og direkteavkastning

* Se omtale av utbyttebeslutning for 2019 og styrets forslag til utbytte for 2020 i årsberetningen og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Styrets forslag til utbytte for 2020 på NOK 0 legges frem for generalforsamlingen i mai 2021.

Utvikling i utbytte og direkteavkastning

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner


 

Brukerposisjoner

Legg til i min rapport


Legg til i min rapport

Legg til i min rapport